Share:


Changes in morphological indexes of young atlantic salmon (Salmo salar L.) exposed to heavy metal (Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Cd) mixture: an experimental study

Abstract

Morphological indexes are indicative of toxicant effects in fish. Unfortunately, morphological parameters [gill-, liver-, kidney-, viscero-, etc., somatic indexes and the integrated condition factor (CF)], are usually determined in field studies to assess the general fish condition under effect of multicomponent pollution and did not reflect the effects of specific polluting substances (e.g. heavy metals). The purpose of this study was to experimentally evaluate the effect of priority heavy metal model mixture formed based on Maximum-Allowable-Concentration accepted for Lithuanian receiving water bodies (Zn – 0.1, Cu – 0.01, Ni – 0.01, Cr – 0.01, Pb – 0.005 and Cd – 0.005 mg/L, respectively) on condition parameters of one-year-old Atlantic salmon after seven-, fourteen- and twenty eight- day exposure. Significant changes in liver-, kidney- and viscero-somatic indexes were determined, while CF and branchio-somatic-index were found to be not indicative for such kind of the exposure. Correlation analysis between the parameters studied revealed a number of meaningful patterns. The obtained data were compared with the results of the field study in salmonid rivers.

Article in Lithuanian.


Atlantinių lašišų (Salmo salar L.) jauniklių morfologinių rodiklių pokyčiai veikiant sunkiųjų metalų (Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Cd) mišiniu: eksperimentinis tyrimas

Santrauka 

Morfologiniai rodikliai – tai toksinio poveikio žuvims indikatoriai. Šie rodikliai (įmitimo koeficientas, visceralinis, žiaunų, kepenų, inkstų ir kt. somatiniai indeksai) paprastai yra taikomi gamtiniuose tyrimuose, norint įvertinti bendrą žuvų fiziologinę būklę, veikiant daugiakomponentei taršai, neišskiriant konkrečių teršalų (pvz., sunkiųjų metalų) poveikio. Šio tyrimo tikslas – eksperimentiškai nustatyti ir įvertinti morfologinių rodiklių pokyčius po 7-ių, 14-os ir 28-ių parų ekspozicijos, veikiant atlantinės lašišos jauniklius prioritetinių sunkiųjų metalų mišiniu esant didžiausioms leistinoms koncentracijoms (DLK), nustatytoms Lietuvos vidaus vandenims: Zn – 0,1; Cu – 0,01; Ni – 0,01; Cr – 0,01; Pb – 0,005 ir Cd – 0,005 mg/l, atitinkamai. Nustatyti visceralinio, kepenų ir inkstų somatinių indeksų žymūs pokyčiai, tačiau įmitimo koeficiento ir žiaunų somatinio indekso pokyčiai buvo nereikšmingi visą ekspozicijos laikotarpį. Ištirtų rodiklių koreliacinė analizė atskleidė keletą svarbių dėsningumų. Gauti duomenys palyginti su gamtinio tyrimo lašišinėse upėse rezultatais.

Reikšminiai žodžiai: atlantinė lašiša, sunkieji metalai, morfologiniai rodikliai, organo somatinis indeksas, bioindikatorius.

Keyword : Atlantic salmon, heavy metals, morphological indexes, organo-somatic index, bioindicator

How to Cite
Sauliutė, G., & Svecevičius, G. (2016). Changes in morphological indexes of young atlantic salmon (Salmo salar L.) exposed to heavy metal (Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Cd) mixture: an experimental study. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(4), 411-417. https://doi.org/10.3846/mla.2016.955
Published in Issue
Oct 24, 2016
Abstract Views
368
PDF Downloads
175
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.