Share:


The evaluation of foreign direct investment influence on economic development of baltic countries

Abstract

In order to ensure economic growth it is necessary to pay attention to the investments. The bigger amount of investments and their profitability grants the bigger scale of country‘s production and its growth. In the paper foreign direct investments (FDI) in the Baltic Countries were analysed. The theoretical evaluation of foreign direct investment on economic development of country was submitted. It was theoretically analysed the factors that attract foreign direct investment. Based on statistical data FDI and GDP dynamics in the Baltic countries was analysed. FDI flows and GDP connection using correlation and regression analysis was evaluated. Results of analysis was used to evaluate foreign direct investment influence on economic development of Baltic Countries.

Article in Lithuanian.


Tiesioginių užsienio investicijų įtakos Baltijos šalių ekonominei raidai vertinimas

Santrauka 

Stengiantis užtikrinti ekonominį augimą būtina atkreipti dėmesį į investicijas. Kuo didesnės investicijų apimtys ir jų pelningumas, tuo didesni šalies gamybos mastai ir aukštesni jos didėjimo tempai. Straipsnyje nagrinėjamos tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Baltijos šalyse 2008–2014 metais. Pateikiamas teorinis tiesioginių užsienio investicijų daromos įtakos vertinimas šalies ekonominei raidai. Teoriškai analizuojami veiksniai, skatinantys tiesiogines užsienio investicijas. Remiantis statistiniais duomenimis, ištirta TUI srautų bei BVP dinamika Baltijos šalyse per 2008–2014 metus. Taikant koreliacinės regresinės analizės metodus tiriamas TUI ir BVP ryšys. Pagal tyrimo rezultatus įvertinama tiesioginių užsienio investicijų daroma įtaka Baltijos šalių ekonominei raidai.

Reikšminiai žodžiai: tiesioginės užsienio investicijos, ekonominė raida, įtaka, BVP, koreliacinė analizė.

Keyword : foreign direct investment, economic development, influence, GDP, correlation analysis

How to Cite
Lukoševičiūtė, G., & Martinkutė-Kaulienė, R. (2016). The evaluation of foreign direct investment influence on economic development of baltic countries . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(2), 212-220. https://doi.org/10.3846/mla.2016.897
Published in Issue
Jun 8, 2016
Abstract Views
733
PDF Downloads
1214
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.