Share:


The financial indicators’ and listed company‘s stock price link determining the value

Abstract

The demand for value determination increased after rising of the Lithuanian economics. The joint-stock company value depends on the stock price and the company’s profit according to the “stock pricing for profit” method. The purpose of this scientific paper is the financial indicators’ and listed company’s stock price link determining the value. The analysis methods are: the research of scientific literature, data analysis, summarizing and graphic visualization. The link between financial indicators and the stock price is determined on the basis of correlation regression analysis. The analysis showed that listed on the stock exchange company’s stocks already have some value as they raise the capital. The research results revealed the stock price’s direct dependence on the fixed asset turnover and the debt-to-asset ratios.

Article in Lithuanian.


Finansinių rodiklių ryšys su listinguojamos įmonės akcijų kaina nustatant vertę

Santrauka 

Atsigavus Lietuvos ekonomikai išaugo vertės nustatymo paklausa. Remiantis kapitalizacijos metodu, akcinės bendrovės vertė priklauso nuo akcijos kainos ir įmonės pelno. Mokslinio darbo tikslas –nustatyti finansinių rodiklių ryšį su listinguojamos bendrovės akcijos kaina nustatant vertę. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, duomenų analizė, apibendri-nimas ir grafinis atvaizdavimas. Finansinių rodiklių ryšys su akcijos kaina nustatomas remiantis koreliacine regresine analize. Atlikus analizę nustatyta, kad biržoje kotiruojamos įmonės akcijos jau turi tam tikrą vertę, nes pritraukia kapitalą. Tyrimo rezultatai rodo akcijos kainos tiesioginę priklausomybę nuo ilgalaikio turto apyvartumo bei skolos ir turto santykio rodiklių.

Reikšminiai žodžiai: akcinė bendrovė, verslo vertinimas, listingavimas, akcijų kaina, grynasis pelnas, kapitalizacija, kotiravimas, finansiniai rodikliai.

Keyword : joint stock company, business valuation, listing, stock pricing, net profit, capitalization, financial indicators

How to Cite
Tamošiūnienė, R., & Paškevičienė, J. (2016). The financial indicators’ and listed company‘s stock price link determining the value. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(2), 182-191. https://doi.org/10.3846/mla.2016.899
Published in Issue
Jun 8, 2016
Abstract Views
1058
PDF Downloads
2066
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.