Share:


Programming burial landscapes: an analysis of landscape regulations in Lithuania and their potential outcomes

Abstract

This study explores the regulatory frameworks and landscape designs of burial grounds in Lithuania, focusing on the legal documents and municipal regulations governing cemetery maintenance and development. Analysis reveals a dichotomy between the Law of Burial of Human Remains and the Law of Greenery, with the former emphasizing burial practices and memorial protection while the latter prioritizes ecological considerations and biodiversity in the green areas. Municipal regulations vary in their approach to tree planting and maintenance, with some prohibiting certain species or arbitrary planting. The absence of specific guidelines for designers and administrators grants them flexibility in shaping burial landscapes, leading to diverse approaches across municipalities. Case studies of recently expanded Nemajūnai, Ginkūnai, Daušiškės, and Ivoniškės graveyards illustrate different approaches to tree preservation and landscape design. The findings suggest a need for greater integration of ecological concerns in cemetery planning and maintenance practices.


Article in English.


Laidojimo kraštovaizdžių programavimas: kraštovaizdžio įstatymų Lietuvoje analizė ir jų potenciali įtaka kapinių erdviniam formavimui


Santrauka


Šiame tyrime nagrinėjama Lietuvos kapinių reglamentavimo bazė ir kraštovaizdžio projektai, daugiausia dėmesio skiriant teisiniams dokumentams ir savivaldybių reglamentams, apibrėžiantiems laidojimo kraštovaizdžių priežiūrą ir plėtrą. Analizė atskleidžia Žmonių palaikų laidojimo įstatymo ir Želdynų įstatymo dichotomiją: pirmasis akcentuoja laidojimo praktiką ir memorialinę apsaugą, o antrasis pirmenybę teikia ekologiniams tikslams ir želdynų biologinei įvairovei. Savivaldybių teisės aktai skiriasi požiūriu į medžių sodinimą ir priežiūrą kapinėse – kai kuriais atvejais draudžiamos tam tikros rūšys arba savavališkas sodinimas. Konkrečių gairių nebuvimas projektuotojams ir administratoriams suteikia lankstumo formuojant laidojimo kraštovaizdžius, o tai sudaro sąlygas skirtingiems erdvės sprendiniams įvairiose savivaldybėse užgimti. Neseniai išplėstų Nemajūnų, Ginkūnų, Daušiškių, Ivoniškių kapinių atvejo analizės iliustruoja vystytojų požiūrį į kraštovaizdžio dizainą ir medžių išsaugojimą. Išvados rodo, kad ekologiniai aspektai turėtų būti labiau integruoti į kapinių planavimo ir priežiūros praktiką.


Reikšminiai žodžiai: kapinių priežiūra, savivaldybių reglamentai, įstatymai, kapinės, dizainas, įstatyminė bazė, žaliosios erdvės, ekologija.

Keyword : cemetery management, municipal regulations, laws, graveyards, design, legal frameworks, green spaces, ecology

How to Cite
Bazaraitė, E. (2024). Programming burial landscapes: an analysis of landscape regulations in Lithuania and their potential outcomes. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 16. https://doi.org/10.3846/mla.2024.21415
Published in Issue
May 28, 2024
Abstract Views
85
PDF Downloads
40
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Bazaraitė, E. (2023). Kapinės už miesto, miške: katalikų laidojimo kraštovaizdžiai XIX a. Vilniuje. Leidykla Lapas.

Curl, J. S. (2000). A dictionary of architecture. Oxford University Press.

Kalvarijos savivaldybės taryba. (2024). Sprendimas „Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapaviečių (kapų) identifikavimo Kalvarijos savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Nr. T-31). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46103d22d4e611ee9269b566387cfecb

Kavaliauskas, P. (n. d.-a). Kraštovaizdis [Landscape]. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Žiūrėta 2024 m. kovo 14 d. https://www.vle.lt/straipsnis/krastovaizdis-2/

Kavaliauskas, P. (n. d.-b). Kultūrinis kraštovaizdis [Anthropogenic landscape]. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Žiūrėta 2024 m. kovo 14 d. https://www.vle.lt/straipsnis/kulturinis-krastovaizdis/

Lietuvos Respublikos Seimas. (1993). Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Nr. I-301). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5627/asr

Lietuvos Respublikos Seimas. (1994a). Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Nr. I-733). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.15165

Lietuvos Respublikos Seimas. (1994b). Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Nr. I-446). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5787/hFqtxFwNTJ

Lietuvos Respublikos Seimas. (1995). Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Nr. I-1120). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.23069/asr

Lietuvos Respublikos Seimas. (2007a). Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Nr. X-1241). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.301807/RSNtffMHUX

Lietuvos Respublikos Seimas. (2007b). Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas (Nr. X-1404). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.312055/ViczWgoOnx

Lietuvos Respublikos Seimas. (2017). Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas (Nr. XIII-425). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3658622050c911e78869ae36ddd5784f/asr

Lietuvos Respublikos Seimas. (2019). Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (Nr. XIII-2166). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639/zYHNiDwXeZ

Lietuvos Respublikos Vyriausybė. (2008). Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ (Nr. 1207). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.331689/HlxXYkJTIB

Liutikas, D. (2017a). Kapinės kaip lankytini kraštovaizdžio objektai. Soter, 62(90), 51–66. https://doi.org/10.7220/2335-8785.62(90).4

Liutikas, D. (2017b). Lietuvos kapinių statistika: kapinių skaičius, plotas ir geografinis tipologizavimas. Soter, 63(91), 61–72. https://doi.org/10.7220/2335-8785.63(91).4

Mažeikių rajono savivaldybės taryba. (2024). Sprendimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ (Nr. T1-50). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5c8cab20d6ed11ee9269b566387cfecb

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba. (2012). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas (Nr. KPD-AV-298). https://kvr.kpd.lt/KvrWcf/LabbisServiceKvr.svc/GetDocument/6D33F29C-1DE4-47F2-B0C9-5F39D8FF8181

Pakruojo rajono savivaldybės taryba. (2020). Sprendimas „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ (Nr. T-291). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c31478921e1411eb9604df942ee8e443/asr

Pilkauskas, R. (n. d.). Želdynas [Greenery]. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Žiūrėta 2024 m. kovo 14 d. https://www.vle.lt/straipsnis/zeldynas/

Spirn, A. W. (1984). The granite garden: Urban nature and human design. Basic Books.

Šilalės rajono savivaldybės taryba. (2023). Sprendimas „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo ir statuso kapinėms suteikimo“ (Nr. T1-263). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/65527bf0782d11eeaedfbb6d38423c2d

Šiukšterienė, A. (2023, rugpjūčio 4). Daušiškių kapinių atidarymas numatytas kažkada eilinį rudenį. https://etaplius.lt/naujiena/dausiskiu-kapiniu-atidarymas-numatytas-kazkada-eilini-rudeni