Share:


Townscape: concept and research origins

Abstract

Townscape research in the context of urban morphology research is a new direction. To understand the scope and need of research, first, you need to answer the question of what townscape is and how it can be understood in the context of research of various directions, what is the object being studied. It is important to understand why there was a need for research in such a direction and what influence it had on urban planning and design. The article aims to name the concept of townscape in the eyes of different researchers, to describe the possible ways of understanding and researching the townscape, to reveal the origin and need of townscape research in area of today’s urban design. The main goal of the article is to refine the definition of the concept of townscape.


Article in Lithuanian.


Miestovaizdis: samprata ir tyrimų kilmė


Santrauka


Miestovaizdžio tyrimai miesto morfologijos tyrimų kontekste yra palyginti nauja kryptis. Norint suvokti tyrimų apimtį ir poreikį, pirmiausia reikia atsakyti į klausimą, kas yra miestovaizdis ir kaip jis gali būti suprantamas įvairios krypties tyrimų kontekste, koks yra tiriamas objektas. Svarbu suvokti, kodėl atsirado poreikis tokios krypties tyrimams ir kokią įtaką tai turėjo miestų planavimui ir projektavimui. Straipsnyje siekiama įvardinti miestovaizdžio sampratą skirtingų tyrėjų akimis, aprašyti galimus miestovaizdžio suvokimo ir tyrimų būdus, atskleisti miestovaizdžio tyrimų kilmę ir poreikį šių dienų miestų projektavimo plotmėje. Pagrindinis straipsnio tikslas – išsigryninti miestovaizdžio sąvokos apibrėžimą.


Reikšminiai žodžiai: miestas, miestovaizdis, morfologija, sąvoka, urbanistinė struktūra, urbanistinis projektavimas.

Keyword : city, townscape, morphology, concept, urban structure, urban design

How to Cite
Panavaitė, L. (2023). Townscape: concept and research origins. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 15. https://doi.org/10.3846/mla.2023.18860
Published in Issue
Apr 18, 2023
Abstract Views
306
PDF Downloads
328
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Alistratovaitė, I. (2004). Morfologinės struktūros transformacijos centriniame miesto rajone (Lietuvos pavyzdžiu) [Daktaro disertacija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Vilnius, Lietuva.

Basalykas, A. (2014). Lietuvos kraštovaizdis. Vilniaus universitetas.

Conzen, M. R. G. (2004). Thinking about urban form: Papers on urban morphology, 1932–1998. Peter Lang.

Cowan, R. (2005). The dictionary of urbanism. Streetwise Press.

Cullen, G. (2007). The concise townscape. Elsevier, Architectural Press.

Daniulaitis, G. J. (2003). Miestovaizdis ir jo projektavimas. Urbanistika ir architektūra, XXVII(1), 3–11.

Daunora, Z., Kirvaitienė, S. ir Vyšniūnas, A. (2004). Vilniaus miesto vizualinio identiteto apsauga ir plėtros principai. Technika.

Daunora, Z. (1993). Žvėryno rajono erdvinės ir plano struktūros savitumai bei jų respektavimo problematika. Mokslo darbai: urbanistika ir rajonų planavimas, 18, 132–157.

Erten, E. (2009). Thomas Sharp’s collaboration with H. de C. Hastings: The formulation of townscape as urban design pedagogy. Planning Perspectives, 24(1), 29–49. https://doi.org/10.1080/02665430802533068

Goodall, B. (1987). Dictionary of human geography. Penguin Books.

Gregory, D., Johnson, R., Pratt, G., Watts, M. J., & Whatmore, S. (2009). Dictionary of human geography (5th ed.). A John Wiley & Sons, Ltd., Publication.

Huimin, J., & Ding, W. (2020). Mapping urban public spaces based on the Nolli map method. Frontiers of Architectural Research, 10(3), 540–554. https://doi.org/10.1016/j.foar.2021.04.001

Jurkštas, V. (1994). Senamiesčių regeneracija: architektūros harmonizavimo problema. Technika.

Kristjánsdóttir, S. (2019). Roots of urban morphology. International Journal of Architecture & Planning, 7, 15–36. https://doi.org/10.15320/ICONARP.2019.79

Lietuvos Respublikos Vyriausybė. (2004). Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“ (2004, gruodžio 1, Nr. 1526). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246397/gYLecNfEUF

Lynch, K. (1960). The image of the city. The M.I.T. Press, Massachusetts Institute of Technlogy.

Motieka, S. (2009). Besiformuojančio Vilniaus moderniojo centro urbanistinis modelis. Urbanistika ir architektūra, 33(4), 195–210. https://doi.org/10.3846/13921630.2009.33.195-210

Povilaitienė, I. (2022). Miestovaizdžio identiteto vertinimas ir modeliavimas [Daktaro disertacija, Kauno technologijos universitetas]. Kaunas, Lietuva.

Reeve, A., Goodey, B., & Shipley, R. (2006). Townscape assessment: The development of a practical tool for monitoring and assessing visual quality in the built environment. Urban Morphology, 11(1), 25–41. https://doi.org/10.51347/jum.v11i1.3932

Serrano, C. M. (2019). A city with a sense back to Kevin Lynch’s the image of the city. Diségno, 1(5), 209–216.

Short, M. (2004). Regulating the impact of proposals for new tall buildings on the built heritage. Planning History, 26(3), 4–10.

Simon, R. D. (1996). Skyscapers and the New London skyline: 1945–1991. The Electronic Journal of Architecture, 5(2).

Solomon, J. R. (1966). Procedures in townscape analysis. Annals of the Association of American Geographers, 56, 254–268. https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1966.tb00557.x

Tahalea, S., Novianti, E., & Damarjati, F. X. (2022). Urban aesthetics analysis with townscape theory approach in architecture photography (Case study: Jakarta Old Town Core Zone). LePALISSHE. https://doi.org/10.4108/eai.3-8-2021.2315079

Tungare, A. (2001). Le Corbusiers principles of city planning and their application in virtual environments [Master thesis, School of Architecture Carleton University]. Ottawa.

Vanagas, J. (2008). Urbanistikos pagrindai: vadovėlis. Technika. https://doi.org/10.3846/982-S

Zaleckis, K. (2005). Kai kurie teoriniai šių dienų megapolio miestovaizdžio formavimo aspektai. Urbanistika ir architektūra, XXIX(1), 19–29.

Whistler, W., & Reed, D. (1994). Townscape as a philosophy of urban design. Urban Design Quarterly, 52, 15–30.