Share:


Analysis of public procurement for building contracts

Abstract

Rapidly rising prices of construction materials and machinery in the construction market are also pushing up the cost of construction service. The main problem is that construction investment projects have been prepared and contracts between Contractors and Customers have been concluded at previous price and it is therefore necessary to look for opportunities to index the price of the construction contracts. The aim of the study is to analyse the procurement documents for construction contracts published on the Central Public Procurement Portal between 2019 and 2021. The analysis focuses on the pricing selection and price conversion options for public procurement documents for construction contract works. The economic and global geopolitical situation in the construction sector is reviewed. The critical situation in the construction sector due to the drastic increase in the cost of construction materials creates a risk that some contractors may not be able to complete their works in accordance with the signed construction contract. The essence of the article is to propose to the contracting authorities, following an analysis of the procurement documents for construction contracts, solutions to the problem by adding conditions to the procurement documents which will help to minimise the possibility of disputes between the contractors and the client.


Article in Lithuanian.


Statybos rangos darbų viešųjų pirkimų analizė


Santrauka


Dėl sparčiai kylančių statybinių medžiagų ir mechanizmų kainų statybų rinkoje didėja ir statybinių paslaugų kainos. Didžiausia problema ta, kad statybos investiciniai projektai parengti ir rangos darbų sutartys tarp rangovų ir užsakovų sudarytos ankstesnėmis kainomis, todėl būtina ieškoti galimybių indeksuoti statybos rangos sutarčių kainą. Tyrimo tikslas – atlikti statybos rangos darbų pirkimo dokumentų, paskelbtų centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP) 2019–2021 metais, analizę. Analizuojamos viešųjų pirkimų statybos rangos darbų pirkimo dokumentų kainodaros parinkimo ir kainos perskaičiavimo galimybės. Apžvelgiama Lietuvos Respublikos ekonominė bei pasaulinė geopolitinė situacija statybos sektoriuje. Statybos sektoriuje susidarius kritinei situacijai dėl drastiškai brangstančių statybos medžiagų, atsiranda rizika, kad daliai rangovų neįmanoma užbaigti rangos darbų pagal pasirašytą statybos rangos sutartį. Straipsnio tikslas – atlikus statybos rangos darbų pirkimo dokumentų analizę, pasiūlyti perkančiosioms organizacijoms sprendimo būdus, papildant pirkimo dokumentus sąlygomis, kurios padės iki minimumo eliminuoti ginčo tarp rangovų ir užsakovo galimybę.


Reikšminiai žodžiai: rangos sutartis, viešieji pirkimai, statybos rangos darbų pirkimų kainos perskaičiavimas, FIDIC.

Keyword : construction contract, public procurement, conversion of the purchase price of construction contracts, FIDIC

How to Cite
Vilkonis, A. (2023). Analysis of public procurement for building contracts. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 15. https://doi.org/10.3846/mla.2023.16913
Published in Issue
Mar 16, 2023
Abstract Views
203
PDF Downloads
168
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Alavipour, S. M. R., & Arditi, D. (2018). Optimizing financing cost in construction projects with fixed project duration. Journal of Construction Engineering and Management, 144(4), 04018012-1–04018012-13. https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001451

Alavipour, S. M. R., & Arditi, D. (2019). Maximizing expected contractor profit using an integrated model. Engineering Construction and Architectural Management, 26(1), 118–138. https://doi.org/10.1108/ECAM-04-2018-0149

Bartkienė, A. (1995). Infliacija ir kainos. Ekonomika, 39, 24–37. https://doi.org/10.15388/Ekon.1995.16336

Dikmen, I., Birgonul, M. T., & Gur, A. K. (2007). A case-based decision support tool for bid mark-up estimation of international construction projects. Automation in Construction, 17(1), 30–44. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2007.02.009

Garškaitė-Milvydienė, K., & Martinkutė-Kaulienė, R. (2021). Examination of the relationship between derivative financial instruments and the economic development of Lithuania. Contemporary Economics, 15(2), 240–255. https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.446

Grybaitė, V., & Stankevičienė, J. (2018). An empirical analysis of factors affecting sharing economy growth. Oeconomia Copernicana, 9(4), 635–654. https://doi.org/10.24136/oc.2018.031

Kyrtsou, C., & Labys, W. C. (2006). Evidence for chaotic dependence between US inflation and commodity prices. Journal of Macroeconomics, 28(1), 256–266. https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2005.10.019

Lapinskaitė, I., & Miečinskienė, A. (2020). Assessment of the impact of hard commodity prices changes on inflation in European Union Countries. Central European Business Review, 8(5), 18–35. https://doi.org/10.18267/j.cebr.230

Lietuvos Respublikos Seimas. (2000). Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687

Lietuvos Respublikos Seimas. (2017a). Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f82d89d12fcb11e79f4996496b137f39

Lietuvos Respublikos Seimas. (2017b). Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b63962122fcb11e79f4996496b137f39

Lietuvos savivaldybių asociacija. (2022). https://www.lsa.lt/nariai-savivaldybes/

Lietuvos statybininkų asociacija. (2021). Dėl kainų keitimo problematikos statybos darbų viešuosiuose pirkimuose. https://www.statybininkai.lt/lt/pasiulymai-statyba/91-2021/982-del-kainu-keitimo-problematikos-statybos-darbu-viesuosiuose-pirkimuose

Migilinskas, D. (2010). Technologinių ir ekonominių statybos uždavinių sprendimas neapibrėžtumo sąlygomis [Daktaro disertacija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka. https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:1726321/datastreams/MAIN/content

Mohemad, R., Hamdan, A. R., Othman, Z. A., & Noor, N. M. M. (2010). Decision support systems (DSS) in construction tendering processes. International Journal of Computer Science, 7(7), 35–45. https://arxiv.org/abs/1004.3260

Pavlovskis, M. (2017). Viešieji pirkimai su BIM: Lietuvos situacijos analizė ir perspektyvos. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(5), 541–546. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1082

Salah Alaloul, W., Musarat, M. A., Liew, M. S., & Qureshi, A. H. (2021). Influence of inflation rate on machinery hire rates in construction industry. Journal of Civil Engineering, Science and Technology, 2(1), 39–45. https://doi.org/10.33736/jcest.3342.2021

Shiue, F.-J., Lee, H.-Y., Zheng, M.-C., Khitam, A. F. K., & Assefa, S. (2021). An estimation model of construction project segmentation for optimum project pricing. Engineering, Construction and Architectural Management, 28(9), 2361–2380. https://doi.org/10.1108/ECAM-08-2020-0596

Šarka, V. (2014). Viešieji pirkimai su BIM – milžiniškos galimybės taupyti ir tobulinti statybų sektorių. Skaitmeninė statyba. https://issuu.com/lba8/docs/skaitmenine_statyba_2014_vidus_web