Share:


The analysis of sustainable transport system development in Lithuania

Abstract

Recently, sustainable development, as well as sustainable transport, have become the guiding principles of human activities. Transport is of special importance for economic development of Lithuania, therefore a sustainable transport system is required for achieving major goals of sustainable development. The paper discusses general aims of the European Union and Lithuania’s sustainable development strategies and the role of sustainable transport in this common development. Moreover, environmental, economical and social indicators describing sustainable transport development are considered. The analysis of sustainable transport development of Lithuania is also made, and the impact of transport on economics and the welfare of socials is evaluated.


Article in Lithuanian.


Darnaus transporto sistemos plėtojimo Lietuvoje analizė


Santrauka. Darnus vystymasis šiandien yra tapęs pagrindiniu žmogiškosios veiklos principu, ne išimtis – ir darni transporto sektoriaus plėtra. Lietuvoje transportas turi ypač didelę reikšmę bendram ekonomikos lygiui, todėl darnus transporto sistemos plėtojimas yra būtinas siekiant bendro darnaus vystymosi tikslų. Šiame straipsnyje aptariama ES ir Lietuvos darnios plėtros  strategijų pagrindiniai tikslai bei darnaus transporto vaidmuo bendroje plėtroje. Taip pat analizuojami pagrindiniai darnų transporto sektoriaus plėtojimą vertinantys aplinkos apsaugos, ekonominiai ir socialiniai rodikliai. Remiantis nustatytų rodiklių duomenimis, atlikta Lietuvos transporto sektoriaus  darnaus plėtojimo analizė bei įvertintas transporto poveikis ekonomikai ir visuomenės gerovei. 


Reikšminiai žodžiai: darnus vystymasis, transporto sistema, plėtros rodikliai.

Keyword : sustainable development, transport system, development indicators

How to Cite
Barysienė, J., & Speičytė, E. (2011). The analysis of sustainable transport system development in Lithuania. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(6), 77-80. https://doi.org/10.3846/mla.2009.6.16
Published in Issue
Apr 15, 2011
Abstract Views
336
PDF Downloads
251
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.