Share:


Investigation into total carbon in sewage sludge and compost

Abstract

The relation between soil and climate change is highly important. The soil is a part of the climate change problem; however, it could also be a part of the solution to the encountered problem. For a better understanding and estimation of climate gas emissions and for slowing down these processes, more investigation in this field is required. Sustainable soil usage could help with saving or even increasing the amount of carbon in the soil. Such process will sustain the balance of climate gas emissions. Soil carbon is an essential element that determines soil fertility. Recently, the importance of organic materials for soil quality and the applicability of sewage sludge to enrich the soil using such materials have been discussed. Sewage sludge as an organic carbon source can improve soil quality. The best way to stabilise and immobilise carbon is mineralisation that occurs in the composting process. The article analyses and evaluates the loss of organic carbon content during the composting process of sewage sludge and explores loss rates by adding various natural supplements (wood shavings and chips, milled bark, grained branches, peat and zeolite).


Article in Lithuanian.


Organinės anglies tyrimai nuotekų dumble ir komposte


Santrauka. Straipsnyje daug dėmesio skiriama dirvožemio ir klimato kaitos ryšiui. Dirvožemis – klimato kaitos problemos dalis, todėl turi būti ir šios problemos sprendimo dalis. Norint geriau suprasti ir apskaičiuoti dirvožemio išmetamų šiltnamio dujų kiekio mažinimo ir išlakas sukeliančių procesų pristabdymo būdus, būtina šiuos procesus tirti. Teisingai naudojant dirvožemį, išsaugant ar net didinant anglies kiekį dirvožemyje, galima išlaikyti iškastinio kuro išlakų pusiausvyrą. Dirvožemyje esanti anglis yra esminė jo derlingumą lemianti sudedamoji dalis. Šiuo metu vis svarbesnės tampa dirvožemio savybes gerinančios organinės medžiagos ir nuotekų dumblo lygius išsaugančios dirvožemio organinės medžiagos. Nuotekų dumblas, kaip organinės anglies šaltinis, gali prisidėti prie dirvožemių kokybės gerinimo. Mineralizacija, vykstanti kompostavimo metu, yra geriausias būdas stabilizuoti ir imobilizuoti anglį. Straipsnyje nagrinėjami ir įvertinami kompostuojant nuotekų dumblą prarandamos organinės anglies kiekiai, nurodomi šio reiškinio dėsningumai, taikant įvairius natūralius priedus (medžių drožles, pjuvenas, smulkintą žievę, smulkias šakas, durpes ir ceolitą).


Reikšminiai žodžiai: nuotekų dumblas, kompostavimas, organinė anglis.

Keyword : sewage sludge, composting, organic carbon

How to Cite
Zuokaitė, E., & Zigmontienė, A. (2010). Investigation into total carbon in sewage sludge and compost. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(5), 119-124. https://doi.org/10.3846/mla.2010.103
Published in Issue
Oct 31, 2010
Abstract Views
396
PDF Downloads
469
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.