Share:


Studies and analysis of the effectiveness of stormwater runoff purification equipment in Vilnius

Abstract

In order to protect the natural environment from pollution, pollutant reduction in the stormwater runoff of urban areas is a particularly relevant factor. Uneven surface water flow and changes in pollutant concentration complicate conventional matching techniques and processes as well as prolong the duration of time which requires a comprehensive study in this area. Therefore, experiments on inflow stormwater turbidity and impurity with suspended solids and petroleum products were carried out according to the prepared sample collecting methodology. The study evaluated the effectiveness of cleaning a stormwater treatment plant along the settlement chamber in the chosen points. The settling time of impurities found in stormwater was analyzed under the presence of ideal conditions in the laboratory. The conducted experiments established dependence between suspended solids and turbidity. Stormwater pollution by SS was reduced only to 21–35% after heavy rain or a snow melting period in treatment plants.


Article in Lithuanian.


Paviršinių nuotekų užterštumo mažinimo Vilniaus miesto PNVĮ tyrimai ir analizė


Santrauka. Siekiant apsaugoti gamtinę aplinką nuo taršos, ypač aktualūs teršalų išmetimo iš urbanizuotų teritorijų mažinimo klausimai. Netolygus paviršinių nuotekų tekėjimas ir teršalų koncentracijų kaita apsunkina įprastinių technologijų suderinamumą, pailgina technologinių procesų trukmės laiką, todėl būtini šios srities išsamūs tyrimai. Pagal sudarytą mėginių ėmimo metodiką buvo atlikti į Vilniaus m. PNVĮ atitekančių paviršinių nuotekų drumstumo ir užterštumo skendinčiosiomis medžiagomis ir naftos produktais tyrimai. Tyrimu buvo įvertintas pasirinktų paviršinių nuotekų valymo įrenginių valymo efektyvumas išilgai nusodinimo sekcijos pasirinktuose taškuose, laboratorijoje esant idealioms sąlygomis analizuota paviršinėse nuotekose esančių teršalų nusodinimo trukmė. Tyrimų metu nustatyta priklausomybė tarp skendinčiųjų medžiagų ir drumstumo. Nustatyta, kad po intensyvaus lietaus ar sniego tirpsmo metu valymo įrenginiuose paviršinių nuotekų užterštumas (SM) sumažinamas tik 21–35 %.


Reikšminiai žodžiai: paviršinės nuotekos, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, užterštumas, drumstumas, skendinčiųjų medžiagų koncentracija, naftos produktai.

Keyword : storm water runoff, cleaning stormwater treatment plant, pollutants, turbidity, suspended solids, petrol products

How to Cite
Jaruševičiūtė, E., Mažeikienė, A., & Valentukevičienė, M. (2010). Studies and analysis of the effectiveness of stormwater runoff purification equipment in Vilnius. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(5), 30-35. https://doi.org/10.3846/mla.2010.087
Published in Issue
Oct 31, 2010
Abstract Views
397
PDF Downloads
307
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.