Share:


Parallel system for analysis of meander delay line

Abstract

Meander microstrip delay lines (MMDL) are widely used in electronic systems. The basic difficulty designing MMDL is the solution of the dispersion equation, which defines the relation between phase coefficient of electromagnetic wave in the free space and in the investigated MMDL. To shorten the time of solving the dispersion equation the parallel algorithm is offered. The algorithm has been implemented on 8 computers cluster МРICH2. Examination of the operation of the cluster has shown that each doubling of the number of nodes increments the efficiency of the cluster approximately by 40%.


Article in Lithuanian.


Dispersinės lygties sprendimo būdai


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami dispersinės lygties sprendimo būdai. Dispersinės lygties sprendiniai taikomi meandrinių lėtinimo sistemų elektriniams parametrams apskaičiuoti. Sprendžiant dispersinę lygtį būtina žinoti analizuojamos meandrinės lėtinimo sistemos konstrukcinius parametrus ir ją modeliuojančios daugialaidės linijos laidininkų elektrinius parametrus, esant lyginiam ir nelyginiam sužadinimui. Dispersinė lygtis bendruoju atveju sprendžiama skaitiniais metodais, taikant ekstremumo paieškos būdą. Skaičiuojant meandrinės lėtinimo sistemos dažnines charakteristikas, sprendinių paiešką tenka vykdyti daug kartų, taigi, šiuos skaičiavimus racionalu vykdyti pasitelkus lygiagrečiąją kompiuterių sistemą. Straipsnyje pasiūlytas ir įgyvendintas lygiagretusis dispersinės lygties sprendimo būdas. Parodyta, kad, taikant aštuonių kompiuterių telkinį, dispersinės lygties skaičiavimo sparta padidėja tris kartus lyginant su vieno kompiuterio sparta.


Reikšminiai žodžiai: meandrinė lėtinimo sistema, fazės lėtinimo koeficientas, dispersinė lygtis, lygiagretieji skaičiavimai, kompiuterių telkinys.

Keyword : meander microstrip delay line, phase delay coefficient, dispersion equation, parallel calculations

How to Cite
Pomarnacki, R. (2010). Parallel system for analysis of meander delay line. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(1), 112-116. https://doi.org/10.3846/mla.2010.025
Published in Issue
Feb 28, 2010
Abstract Views
405
PDF Downloads
178
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.