Vol 30 No 4 (2024)

Published: 2024-04-15

Articles

Page 295–306

Page 307–325

Characteristics analysis for high-rise buildings during top-down construction

Yuanhang Wang, Xiaoying Pan, Hui Xu, Jinyang Liu, Peizhen Li, Lingbo He, Wenxin Zhang
Abstract 175 | PDF Downloads 193 | DOI https://doi.org/10.3846/jcem.2024.20818

Page 326–342

Knowledge dissemination trajectory of BIM in construction engineering applications

Jieh-Haur Chen, Gordon Kuo-Chan Weng, Rico Lee-Ting Cho, Hsi-Hsien Wei
Abstract 168 | PDF Downloads 126 | DOI https://doi.org/10.3846/jcem.2024.21353

Page 343–353

Page 354–372

Page 373–390