Vol 27 No 1 (2021)

Published: 2021-01-08

Articles

The analysis of barriers to bim implementation for industrialized building construction: a China study

Ping Wu, Ruoyu Jin, Yidong Xu, Feng Lin, Yiting Dong, Zhihong Pan
Abstract 3544 | PDF Downloads 2150 | DOI https://doi.org/10.3846/jcem.2021.14105

Page 1-13

Utilization of BIM in the construction of a submarine tunnel: a case study in Xiamen city, China

Sai Li, Zhongjian Zhang, Gang Mei, Daming Lin, Jin Yu, Renke Qiu, Xingju Su, Xuechun Lin, Chonghua Lou
Abstract 1760 | PDF Downloads 1263 | DOI https://doi.org/10.3846/jcem.2021.14098

Page 14-26

Ontology-based HBIM for historic buildings with traditional woodwork in Taiwan

Ying-Mei Cheng, Chiao-Ling Kuo, Chia-Ching Mou
Abstract 1076 | PDF Downloads 826 | DOI https://doi.org/10.3846/jcem.2021.14115

Page 27-44

Sustainability analysis of reused industrial buildings in China: an assessment method

Wei Tian, Xingju Zhong, Guangmin Zhang, Yang Miang Goh
Abstract 771 | PDF Downloads 656 | DOI https://doi.org/10.3846/jcem.2021.14283

Page 60-75

Corrigenda

Corrigendum: Factors causing rework and their impact on projects’ performance in Egypt

Assim Muwafaq Al-Janabi, Mohamed Shawky Abdel-Monem, Karim Mohamed El-Dash
Abstract 498 | PDF Downloads 535 | DOI https://doi.org/10.3846/jcem.2021.14331