Share:


Creation of rational entrepreneurship conditions in construction industry of Lithuania/Racionalų verslininkystės sąlygų Lietuvos statybos pramonėje kūrimas

    Edmundas K. Zavadskas Affiliation
    ; Artūras Kaklauskas Affiliation
    ; Audrius Banaitis Affiliation
    ; Vytautas Jonaitis Affiliation

Abstract

Straipsnyje siekiama kompleksiškai išanalizuoti makro- ir mikrofaktorius, veikiančius Lietuvos statybos pramonės (SP) efektyvumą, numatyti SP plėtros tendencijas ir pateikti rekomendacijas jos konkurencingumui didinti. Tai atliekama analizuojant ES šalių patirtį ir ją pritaikant Lietuvai, atsižvelgiant į jos specifinę istorijǎ, išsivystymo lygį, poreikius ir tradicijas. Visų pirma išanalizuota būtinybė suderinti Lietuvos statybos industriją reglamentuojančius įstatymus su atitinkamais ES dokumentais (konkurencinė politika, įmonių įstatymas, socialinė politika, darbo sąlygos ir sveikata bei sauga, aplinkosaugos politika, standartai ir normos, statybos kontrolę reglamentuojantys norminiai dokumentai, statybos finansavimas, specialistų kvalifikacijos pripažinimas, valstybiniai-visuomeniniai užsakymai, struktūriniai fondai, tyrimų bei plėtros fondai ir t.t.). Antra, analizuojamos galimybės sudaryti efektyvią kintamą SP ir SP verslininkystės aplinką, parenkant racionalius makro- ir mikrofaktorius (finansinė politika, monetarinė politika, vyriausybės kišimasis į statybos rinką, organizacijų finansavimo šaltiniai, darbo našumas ir žemo darbo našumo statyboje priežastys ir t.t.). Šiam tikslui pasiekti siūloma išanalizuoti įvairius kintamus makro- ir mikroaplinkos derinius, šiuo metu esancius ES šalyse. Po analizės bus išrinkti racionaliausi makro- ir mikrofaktorių deriniai Lietuvai. Įdiegus šiuos derinius praktikoje, manome, efektyviau būtų vystoma SP ir sudaromos geresnės sąlygos SP verslininkystei plėtoti.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Zavadskas, E. K., Kaklauskas, A., Banaitis, A., & Jonaitis, V. (1998). Creation of rational entrepreneurship conditions in construction industry of Lithuania/Racionalų verslininkystės sąlygų Lietuvos statybos pramonėje kūrimas. Journal of Civil Engineering and Management, 4(1), 78-85. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531383
Published in Issue
Mar 31, 1998
Abstract Views
443
PDF Downloads
278
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.