Share:


Model of rational housing in Lithuania/Racionalaus būsto statybos Lietuvoje modelis

    Audrius Banaitis Affiliation

Abstract

Būsto statyba užima svarbią vietą ekonominėje, socialinėje ir technologinėje valstybės veikloje.


Būsto statybos problemos yra daugialypės ir nepakankamai kompleksiškai tyrinėtos. Būsto statybos efektyvumą ir plėtros tendencijas lemia daugelis mikro- ir makrolygmens aplinkos kintamųjų veiksnių. Kai yra tokia dinamiška padėtis, kyla klausimas, kaip objektyviai prognozuoti būsto statybos plėtrą. Viena iš galimybių—būsto Lietuvoje modeliavimas siekiant ištirti efektyvią statybos aplinką.


Straipsnyje pateiktas racionalaus būsto statybos Lietuvoje teorinis kompleksinės analizės modelis.


Remiantis įvairių pasaulyje taikomų būsto rodiklių sistemų analize, pasiūlytos kompleksinės būsto statybą apibūdinančios lyginamosios rodiklių sistemos. Rodikliai šiose sistemose traktuojami ne kaip paprasti statistiniai duomenys, bet kaip supaprastinti kompleksinių objektų modeliai. Sudarytos rodiklių sistemos rodo įvairių būsto statyboje dalyvaujančių suinteresuotų grupių interesus.


Straipsnyje pateikta būsto statybos aprašvmo koncepeine ir kiekvbine forma galimybių analizė.


Straipsnyje siūloma tyrimų metodika leidžia spręsti įvairius būsto statvbos mikro- ir makrolvgmens analizės uždavinius. Šiems uždaviniams spręsti pritaikyti daugiakriterinės analizės metodai.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Banaitis, A. (2000). Model of rational housing in Lithuania/Racionalaus būsto statybos Lietuvoje modelis. Journal of Civil Engineering and Management, 6(6), 451-456. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531630
Published in Issue
Dec 31, 2000
Abstract Views
257
PDF Downloads
179