Share:


Efficiency increase in research and studies while applying up-to-date information technologies/Mokslo ir studijų efektyvumo didinimas taikant naujausias informacijos technologijas

    Edmundas Kazimieras Zavadskas Affiliation
    ; Artūras Kaklauskas Affiliation

Abstract

In 1973 PhD (building structures}. Professor at the Dept of Building Technology and Management. In 1987 Dr Habil (building technology and management). Research visits to Moscow Civil Engineering Institute, Leipzig and Aachen Technical Universities. He maintains close academic links with the universities of Aalborg (Denmark}. Salford and Glamorgan (Great Britain}, Poznan University of Technology (Poland). Leipzig Higher School of Technology. Economics and Culture (Germany} and Aachen Technical University (Germany}. Member of international organisations. Member of steering and programme committees of many international conferences. Member of editorial boards of some research journals. Author of monographs in Lithuanian, English. German and Russian. Research interests: building technology and management, decision- making theory. automation in design. expen systems.


Santrauka


Pristatomi prof. E. K. Zavadsko ir prof. A. Kaklausko 1997–2000 m. laimėjimai moksle ir studijų procese. Šiuo laikotarpiu 6 katedros doktorantai (G. Ambrasas, A. Banaitis, N. Kvederytė, S. Jakučionis, V. Šarka ir V. Malienė [1–6]) apgynė daktaro disertacijas. Prof. E. K. Zavadsko vadovaujamas A. Kaklauskas apgynė habilituoto daktaro disertaciją. Taip pat buvo atlikta daug mokslo tiriamųjų užsakomujų ir biudžetinių darbų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Moksliniai tyrimai katedroje buvo atliekami penkiomis pagrindinėmis kryptimis:  1. Sukurtas originalus pastaio gyvavimo proceso kompleksinės analizės modelis [7–13]. Šis modelis leidžia kompleksiškai analizuoti pastato gyvavimo procesą, jo sudėtines dalis, suinteresuotas grupes ir išorinę aplinką kaip visumą.

  2. Buvo sukurti nauji daugiakriterinės analizės metodai [14–24]: kompleksinis kriterijų reikšmingumo nustatymo, atsižvelgiant į jų kokybines ir kiekybines charakteristikas; projektų daugiakriterinio kompleksinio proporcingo įvenimmo: daugiakriterinis objektų naudingumo laipsnio ir rinkos vertės nustatymo: pastato gyvavimo proceso daugiakriterinio variantinio projektavimo: daugiakriterinių sprendimų sintezės metodai.

  3. Sukurtos originalios daugiakriterinės sprendimų paramos sistemos [25 37] statyboje, sudarančios sąlygas kompleksiškai analizuoti pastato gyvavimo processą, jo sudėtines dalis. jame dalyvaujančias suinteresuotas grupes ir šį projektą veikiančią išorinę mikro-, meso- ir makrolygmens aplinką. Su šiomis sistemomis buvo atliktas vienbučiu gyvenamųjų namų. žemės ūkio gamvbinių. pramoninių. monolitinių gvvenamųių bei kitų pastatų gyvavimo proceso ir jo sudėtinių dalių variantinis projektavimas, daugiakriterinis įvertmimas ir naudingumo laipsnio nustatymas.

  4. Siekiant padidinti pastatu gyvavimo proceso efektyvumą. buvo sukurtas Lietuvos statvbos šakos analizės. modehavimo ir prognozės modelis [38 51). kurį įdiegus praktikoje būtų sudarytos sąlvgos racionaliau igyvendinti pastatų gyvavimo procesus. Šio darbo teoriniai rezultatai buvo pritaikyti atlickant mokslinius tyrimus pagal PHARE programą bei vykdant Statybos ir urbanistikos ministcrijos užsakymus. Taikvdamos šį modelį statybos šakos organizacijos ir kitos suinteresuotos grupės, atsižvelgdamos į esamus mikro- ir makrolygmens aplinkos apribojimus bei galimybes, galės racionaliau panaudoti savo išteklius.

  5. Kuriamos elektroninės komereijos sistemos [52 56]. Studijų procese taip pat vyko permainos. Jos buvo susijusios su naujausių informacijos technologijų diegimu į mokymo procesą. Jau aprašomuoju laikotarpiu Statybos technologijos ir vadybos katedroje buvo nemaža studijų programų: pagrindinės studijų programos (statybos valdymas (pakraipos: statybos technologija ir vadyba: statybos ekonomika ir verslas) ir nekilnojamojo turto vadyba); specialiųjų profesinių studijų programos (statybos ekonomika ir verslas); magistrantūros studijų programos (statybos valdymas (specializacijos: statybos technologija ir vadyba; statybos ekonomika ir verslas) ir nekilnojamojo turto vertinimas ir vadyba). Nuo 1999 m. katedroje vyksta nuotolinės (internetinės) magistrantūros „Nekilnojamojo turto vertinimas ir vadyba”, o nuo 2000 „Statybos ekonomikos ir verslas” studijos [32, 33, 57], Numatoma, kad minėtas programas katedroje 2001 m. baigs 245 studentai. Taip pat prof. E. K. Zavadskas paraše daug straipsnių ir knygų studijų efektyvumo didinimo klausimais [58–82].


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Zavadskas, E. K., & Kaklauskas, A. (2000). Efficiency increase in research and studies while applying up-to-date information technologies/Mokslo ir studijų efektyvumo didinimas taikant naujausias informacijos technologijas. Journal of Civil Engineering and Management, 6(6), 397-414. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531623
Published in Issue
Dec 31, 2000
Abstract Views
463
PDF Downloads
225