Share:


Models of indicator systems of construction contraction agreements

    Sigitas Mitkus Affiliation
    ; Eva Trinkūnienė Affiliation

Abstract

A number of multicriteria decisions must be made during construction investment processes. A number of support systems for multicriteria tasks of construction investment processes are available. A part of them is reviewed in this article. Effectiveness of the construction investment process is greatly influenced by an appropriate formulation of a construction contraction agreement (CCA). In order to formulate the effective contraction agreements, multicriteria techniques for evaluating and comparing CCAs must be created. Besides technical, organisational and economic aspects of construction, legal aspects of a CCA must be also analysed in order to prepare such techniques. Therefore, legal decision making systems are also reviewed in the article. A conclusion can be made from the review that legal decision making systems for CCAs are not available currently. One of the main tasks in the creation of multicriteria support systems is the formation of a multicriteria indicator system. Three models of multicriteria indicator systems of CCAs are analysed in the article, and the best model for creating multicriteria evaluation technique is determined. On the basis of this model, significance of indicators should be determined and a multicriteria decision support system should be created in further research stages.


Statybos rangos sutarties rodiklių sistemos modeliai


Santrauka. Investicinio statybos proceso metu reikia priimti nemažai daugiakriterių sprendimų. Yra sukurta daug statybos paramos sistemų daugiakriteriams uždaviniams spręsti statybos investiciniame procese. Dalis iš jų apžvelgta straipsnyje. Statybos investicinio proceso efektyvumui labai svarbus tinkamas statybos rangos sutarties sudarymas. Siekiant sudaryti efektyvias statybos rangos sutartis, reikia sukurti daugiakriteres statybos rangos sutarčių įvertinimo ir palyginimo metodikas. Siekiant parengti tokias metodikas, reikia išnagrinėti ne tik statybos techninius, organizacinius, ekonominius, bet ir teisinius statybos rangos sutarties aspektus. Todėl straipsnyje pateikta ir teisinių sprendimų priėmimo sistemų apžvalga. Iš šios apžvalgos taip pat darytina išvada, kad šiuo metu nėra statybos rangos sutarties teisinių sprendimų paramos sistemų. Vienas iš pagrindinių uždavinių kuriant daugiakriteres paramos sistemas yra daugiakriterių rodiklių sistemos nustatymas. Straipsnyje nagrinėjami trys daugiakriterių statybos rangos sutarties rodiklių sistemos modeliai ir nustatytas geriausiai daugiakriterio įvertinimo metodikai kurti tinkantis modelis. Remiantis šiuo modeliu tolesniuose tyrimo etapuose turėtų būti nustatomi rodiklių reikšmingumai ir kuriama daugiakriterė sprendimų paramos sistema.


Reikšminiai žodžiai: sprendimų paramos sistemos, statybos rangos sutartis, daugiakriteris vertinimas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : decision support systems, construction contracts, multiple criteria evaluation

How to Cite
Mitkus, S., & Trinkūnienė, E. (2006). Models of indicator systems of construction contraction agreements. Journal of Civil Engineering and Management, 12(4), 327-335. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636410
Published in Issue
Dec 31, 2006
Abstract Views
317
PDF Downloads
291
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.