Share:


Analysis of the dynamics of walking distances to public transport routes and its influence on housing prices

    Rasa Ušpalytė-Vitkūnienė Affiliation
    ; Marija Burinskienė Affiliation

Abstract

Accessible public transport system is an essential indicator that guarantees equal travelling opportunities for all people. Scientific research has revealed that poor accessibility to public transport mostly affects low‐income people and the elderly. People from these groups have fewer opportunities to reach education institutions, working places, or health institutions. Access to public transport routes is among public transport indicators that are important for these social groups of people. An analysis reveals that during the last six years, from 1998 to 2004, access to public transport increased on average by 1,28 % in the district area.


The analysed indicators of population density, working density, ratio of built up territories and green areas, accessibility of the public transport, density of routes in the area in question, and the distance to the centre revealed that the accessibility to public transport also has a significant influence on the price of housing, especifically for the above social group.


Pėsčiųjų atstumo iki visuomeninio transporto maršrutų dinamikos analizė ir jo įtaka būsto kainoms


Santrauka


Prieinama visuomeninio transporto sistema yra esminis rodiklis, garantuojantis visiems žmonėms vienodas susisiekimo galimybes. Mokslininkų atlikti tyrimai parodė, kad menkas visuomeninio transporto pasiekiamumas labiausiai atsiliepia mažesnes pajamas gaunantiems ir vyresniojo amžiaus gyventojams. Šių grupių gyventojams sumažėja galimybės pasiekti švietimo įstaigas, darbo vietas ar sveikatos įstaigas. Kaip vienas iš visuomeninio transporto rodiklių šiai socialiniai gyventojų grupei aktualus ir visuomeninio transporto maršrutų pasiekiamumas. Jo analizė parodė, kad per šešerius metus nuo 1998 m. iki 2004 m. visuomeninio transporto pasiekiamumas Vilniuje vidutiniškai padidėdavo 1,28 % per metus.


Kaip parodė ištirti gyventojų tankio, darbo vietų tankio, užstatytų teritorijų ir želdynų procento, visuomeninio transporto pasiekiamumo, maršrutų tankio tirtame rajone ir atstumo iki miesto centro rodikliai, visuomeninio transporto maršrutų pasiekiamumas daro nemažą įtaką ir šiai socialinei grupei būdingo būsto kainoms.


Raktiniai žodžiai: visuomeninis transportas, transporto sistema, pasiekiamumas, būsto kaina.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : public transport, transport system, accessibility, housing price

How to Cite
Ušpalytė-Vitkūnienė, R., & Burinskienė, M. (2006). Analysis of the dynamics of walking distances to public transport routes and its influence on housing prices. Journal of Civil Engineering and Management, 12(3), 261-267. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636401
Published in Issue
Sep 30, 2006
Abstract Views
231
PDF Downloads
175