Share:


Influence of partial safety factors on design reliability of steel structures ‐ probability and fuzzy probability assessments

    Zdeněk Kala Affiliation

Abstract

The paper is aimed at the analysis of the influence of partial safety factors on the reliability of designing steel members. The reliability assessment of a steel member is based on extensive experimental research on real material and geometric characteristics evaluated by samples obtained from frequently manufactured products. Material and geometric characteristics are random variables represented by histograms during the probabilistic assessment of reliability. The random variability of structural dimensions and of material characteristics does not present the only source of uncertainty present during design according to standards. The reliability of steel structures design is also dependent on the partial safety factor values, which are specified by the design standards. Partial safety factors are basic indicators, which determine structural dimensions in relation to loading. The probabilistic assessment of reliability is performed as a parametric study in the first part of the numerical analysis. The probability of failure is analysed in dependence on values of partial safety factors of material, permanent loading and long time variable loading. Partial safety factors are considered as fuzzy numbers with triangular membership functions in the second part of the numerical analysis. Membership functions of failure probability are evaluated using the general extension principle. The most important results are then summarised and additional applications of the verifications of limit states design criteria are described.


Dalinių saugos koeficientų įtaka plieno konstrukcijų projektiniam patikimimui – tikimybės ir fuzi tikimybės įvertinimas


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama dalinių saugos koeficientų įtaka patikimumui projektuojant plieninius elementus. Plieninio elemento patikimumo įvertinimas remiasi realios medžiagos ir geometrinių charakteristikų išsamiais dažniausiai gaminamų produktų eksperimentiniais tyrimais. Medžiaga ir geometriniai parametrai yra atsitiktiniai dydžiai, charakterizuojami histogramomis įvertinant patikimumą. Atsitiktinė konstrukcijos dimensijų ir medžiagos parametrų variacija veikiama ne vienintele stochastiškumo priežastimi projektuojant pagal standartus. Patikimumas projektuojant plienines konstrukcijas priklauso nuo dalinių saugos koeficientų, parenkamų remiantis projektavimo standartais. Daliniai saugos koeficientai yra indikatoriai, lemiantys apkrautos konstrukcijos dimensijas. Pirmuoju konstrukcijos analizės etapu jos patikimumas nustatomas parametriškai. Suirimo tikimybė analizuojama atsižvelgiant į dalinius saugos veiksnius, skirtus medžiagai, nuolatinėms ir ilgalaikėms apkrovoms. Daliniai saugos koeficientai išreiškiami trikampėmis narystės funkcijomis, naudojamomis antrame konstrukcijos analizės etape. Suirimo tikimybės narystės funkcijos nustatomos naudojant bendrąjį išskleidimo principą. Pateikiami pagrindiniai rezultatai, apibendrinimai ir taikymas norint patikrinti projektinius ribinių būvių kriterijus.


Reikšminiai žodžiai: plienas, konstrukcija, patikimumas, atsitiktinis dydis, fuzi analizė, netikslumas, modeliavimas.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : steel, structure, design, reliability, random, fuzzy, member, imperfection, simulation

How to Cite
Kala, Z. (2007). Influence of partial safety factors on design reliability of steel structures ‐ probability and fuzzy probability assessments. Journal of Civil Engineering and Management, 13(4), 291-296. https://doi.org/10.3846/13923730.2007.9636449
Published in Issue
Dec 31, 2007
Abstract Views
326
PDF Downloads
256
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.