Share:


Health and safety management efforts as correlates of performance in the Nigerian construction industry/Sveikatos ir saugos darbe valdymo pastangos nigerijos statybų pramonėje

Abstract

This study investigates the level of efforts made by Nigerian contractors to maintain a healthy and safe work environment. The objectives are to determine the level of management efforts made by contractors on H&S and their correlation with H&S performance. To achieve these objectives, a field survey involving a sample of 40 contractors selected by stratified random sampling from the contractors registered with the Federation of Construction Industry of Nigeria was carried out. For the study, 6 H&S management variables and 7 H&S performance variables were selected. The H&S management variables are in compliance with H&S regulations, provision of H&S facilities, structures for managing H&S in head and site offices, provision of PPE and H&S incentives, while the H&S performance variables are respondents’ assessment of the performance of structures for managing H&S in head and site offices, accident, injury, accident per worker, injury per worker and injury per accident rates. Data were collected using structured questionnaires and analysed by mean and Spearman correlation test. The results reveal that contractors’ efforts on structures for managing H&S on site are the best correlates of H&S performance, but their level is low. The levels of contractors’ efforts in provision of PPE, compliance with H&S regulations are high, but these efforts are not correlates of H&S performance. The levels of contractors’ efforts in structures for managing H&S in head office and provision of H&S incentives are low and they have low correlation with H&S performance. The study considers these results as indication that the management efforts made by Nigerian contractors to ensure a healthy and safe work environment are yet to have meaningful impact. It suggests increased efforts on local H&S regulations, structures for managing H&S in both head and site offices and provision of H&S incentives as measures for improving safety in the Nigerian construction industry.


Santrauka


Mokslinio tyrimo tikslas buvo gerinti sveikatos ir saugos darbe realizavimą Nigerijos statybų pramonėje. Straipsnyje nagrinėjamos Nigerijos rangovų pastangos išlaikyti sveiką ir saugią darbo aplinką. Siekiant šių tikslų, buvo atliktas praktinis tyrimas, kuriame dalyvavo 40 rangovų, atsitiktinai parinktų iš Nigerijos statybų pramonės federacijos registro. Buvo išrinkti šeši sveikatos ir saugos darbe valdymo kintamieji ir septyni sveikatos ir saugos darbe realizavimo kintamieji. Sveikatos ir saugos darbe valdymo kintamieji siejami su sveikatos ir saugos taisyklėmis, paslaugomis, valdymo struktūromis administracijoje ir statybos aikštelėse, asmens saugos priemonėmis, sveikatos ir saugos darbe skatinimu. Sveikatos ir saugos darbe realizavimo kintamieji yra respondentų sveikatos ir saugos darbe valdymo struktūros realizavimo įvertinimas tiek įmonės administracijoje, tiek statybos aikštelėse. Tai nelaimingi atsitikimai, susižeidimai, nelaimingų atsitikimų skaičius vienam darbuotojui, susižeidimų skaičius vienam darbuotojui ir sužeidimų skaičius per nelaimingų atsitikimų dažnį. Duomenys buvo renkami naudojant apklausas ir analizuojami naudojant vidutinę ir Spearman koreliacijas. Rezultatai parodė, kad rangovų valdymo kintamasis, sveikatos ir saugos valdymo struktūra valdyboje ir statybos aikštelėje geriausiai koreliuoja su sveikatos ir saugos darbe realizavimu, tačiau jų lygis yra žemas. Rangovų pastangos aprūpinti asmeninėmis saugos priemonėmis siejasi su sveikatos ir saugos darbe taisyklėmis, tačiau jos nekoreliuoja su sveikatos ir saugos darbe realizavimu. Teigiama, kad rangovų pastangos yra menkos. Šio tyrimo rezultatai laikomi kaip požymiai, kad Nigerijos rangovų pastangos užtikrinti sveikatą ir saugų darbą turi didelę įtaką. Siūloma laikytis sveikatos ir saugos taisyklių ir administracijoje, ir statybos aikštelėse, gerinti Nigerijos statybose dirbančių žmonių saugą.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: sveikatos ir saugos darbe valdymo pastangos, objektyvūs sveikatos ir saugos darbe realizavimo matai, subjektyvūs sveikatos ir saugos darbe realizavimo matai.

Keyword : H&S management efforts, objective H&S performance measurement, subjective H&S performance measurement

How to Cite
Idoro, G. I. (2008). Health and safety management efforts as correlates of performance in the Nigerian construction industry/Sveikatos ir saugos darbe valdymo pastangos nigerijos statybų pramonėje. Journal of Civil Engineering and Management, 14(4), 277-285. https://doi.org/10.3846/1392-3730.2008.14.27
Published in Issue
Dec 31, 2008
Abstract Views
551
PDF Downloads
231