Share:


Multicriteria verbal analysis of territory planning system's models from legislative perspective / Teritorijų planavimo sistemos modelių daugiatikslė verbalinė analizė teisiniu aspektu

    Leonas Ustinovichius Affiliation
    ; Arunas Barvidas Affiliation
    ; Andzelika Vishnevskaja Affiliation
    ; Ilya V. Ashikhmin Affiliation

Abstract

The process of compiling the documents (plans) of territory planning is a complicated task, requiring much time, effort, knowledge and skills. Therefore, the factors influencing territory planning should be defined and their role in developing a general spatial concept, stating the priorities in land use, environment protection, monument preservation, the use of forests and water, as well as in the development of residential and industrial areas, infrastructure, the regulation of the employment of residents and the activities of natural and juridical persons, should be determined. The main principles of territory planning at state level in Lithuania, Poland and Germany are considered. The paper aims to analyse the models of territory planning used in Lithuania, Poland and Germany and to define key criteria influencing this process in the considered countries. The models analysed are compared using a multicriteria method of verbal analysis (UniCom-BOS).


Santrauka


Teritorijų planavimo dokumentų (planų) rengimo procesas šiuo metu yra sudėtinga, daug laiko, pastangų, žinių bei įgūdžių reikalaujančia procedūra. Todėl svarbu nustatyti veiksnius, darančius įtaką teritorijų planavimo procesui, išanalizuoti minėtų veiksnių svarbą teritorijų vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugai, paminklosaugai, žemės, miškų ir vandens naudmenoms, gyvenamosioms bei gamybinėms teritorijoms, infrastruktūros sistemos formavimui, gyventojų užimtumo reguliavimui fizinių ir juridinių asmenų veikloje. Nagrinėjami Lietuvos, L. Ustinovichius et al. Multicriteria verbal analysis of territory planning system's models from legislative perspective Lenkijos ir Vokietijos nacionalinio lygmens teritorijų planavimo principai. Straipsnio uždavinys—atlikti teritorijų planavimo sistemos modelių Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje analizę bei nustatyti pagrindinius efektyvumo rodiklius, darančius įtaką teritorijų planavimo procesams minėtose šalyse. Modeliai lyginami taikant daugiatikslį verbalinį metodą (sistemoje UniComBOS).


Reikšminiai žodžiai: teritorijų planavimasdarni urbanistinė plėtradaugiatikslė verbalinė analizėsprendimą priimantis asmuo (SPA)

Keyword : territory planning, sustainable urban development, multicriteria verbal analysis, decision-making person (DM)

How to Cite
Ustinovichius, L., Barvidas, A., Vishnevskaja, A., & Ashikhmin, I. V. (2011). Multicriteria verbal analysis of territory planning system’s models from legislative perspective / Teritorijų planavimo sistemos modelių daugiatikslė verbalinė analizė teisiniu aspektu. Journal of Civil Engineering and Management, 17(1), 16-26. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.554173
Published in Issue
Apr 13, 2011
Abstract Views
291
PDF Downloads
199