Share:


The harmonized effects of generic strategies and business capabilities on business performance

    Avni Zafer Acar Affiliation
    ; Cemal Zehir Affiliation

Abstract

Resource‐based view and the positioning theory are the two main approaches which are considered as contrary to each other in order to achieve competitive advantage and superior business performance. In this study, the main subject is to harmonize these two theories with a research model which is based on the assumption that business strategy is more effective when pursued with related capabilities. To perform the study, we conducted a questionnaire survey with 445 owners/executives of manufacturing firms. We measured business capabilities in terms of management, production, marketing‐sales, information system, logistics and external relationship dimensions. Component factors and key variables for the constructs, which are identified through a literature review, are confirmed using AMOS 16.0. Then data have been analyzed to test the hypothesis by using SPSS 15.0. As a result, separate and harmonized effects of business capabilities (BC) and generic strategies (GS) on business performance have been examined.


Bendrų strategijų ir verslo galimybių poveikio veiklos rezultatams derinimas


Santrauka. Ištekliais pagrįstas požiūris ir pozicionavimo teorijos yra du pagrindiniai požiūriai, prieštaraujantys vienas kitam siekiant konkurencinio pranašumo ir aukščiausio verslo efektyvumo. Pagrindinis šio tyrimo objektas – minėtųjų teorijų suderinimas taikant tyrimo modelį, kuris grindžiamas prielaida, kad verslo strategija yra efektyvesnė, kai vykdoma atsižvelgiant į verslo galimybes. Tyrimui parengta anketinė apklausa. Apklausti 445 gamybos įmonių savininkai ir (arba) vadovai. Vertintos verslo galimybės pagal valdymą, gamybą, rinkodarą, pardavimą, informacinę sistemą, logistiką ir išorinius santykius. Sudėtinių veiksnių ir pagrindinių kintamųjų sudėtis, nustatyta remiantis literatūros apžvalga, patvirtinta taikant AMOS 16.0. Norint tai patvirtinti hipotezėmis, buvo analizuojami duomenys naudojantis SPSS 15.0. Galiausiai buvo tiriamas atskiras bei darnus verslo galimybių ir bendrų strategijų poveikis verslo efektyvumui.


Reikšminiai  žodžiai: ištekliais  pagrįstas  požiūris,  verslo  galimybės,  konkurencingos  strategijos, konkurencinis pranašumas, struktūrinių lygčių modeliavimas.


First Published Online: 10 Feb 2011

Keyword : resource-based view, business capabilities, competitive strategies, competitive advantage, structural equation modeling

How to Cite
Acar, A. Z., & Zehir, C. (2010). The harmonized effects of generic strategies and business capabilities on business performance. Journal of Business Economics and Management, 11(4), 689-711. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.34
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
597
PDF Downloads
379
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.