Share:


Should we put locals in charge? Managing relationships within prospective us – South African joint ventures

Abstract

Using a data set derived from South African managers in our empirical analysis of potential U.S.‐South Africa agreements. The picture that emerges from the analysis, posits that the need for highest work performance, knowledge management and strict control is high and the South African government's administrative barriers seem to be the most crucial problems for the prospective joint ventures. Furthermore, South African managers endorse issues such as plan for knowledge acquisition, distribution, interpretation and organizational memory/performance. US companies invest in South Africa to gain access to its market and South African companies get into joint ventures with US companies to tap into the appropriate knowledge know‐how and financial resources. Key directions for future research in international business stemming from the conceptual framework are also highlighted.


Ar vietiniai gyventojai gali užimti vadovaujančias pareigas? Valdymo santykiai galimose bendrose JAV ir Pietų Afrikos įmonėse


Santrauka. Galimų JAV ir Pietų Afrikos sutarčių empirinei analizei buvo naudoti duomenys, surinkti iš Pietų Afrikos įmonių vadovų. Gauti analizės rezultatai parodė, kad didesnio darbo našumo, žinių valdymo ir griežtos kontrolės poreikis yra didelis ir kad administraciniai Pietų Afrikos vyriausybės barjerai yra viena iš didžiausių kliūčių bendroms įmonėms kurtis. Pietų Afrikos įmonių vadovai pritaria tokiems klausimams, kaip žinių įgijimo planai, platinimas, interpretavimas ir organizacinė atmintis. JAV įmonės investuoja į Pietų Afriką norėdamos įeiti į jos rinką. Pietų Afrikos įmonės susijungia su JAV įmonėmis, norėdamos gauti reikalingų žinių (know-how) ir finansinių išteklių. Straipsnyje išryškinama pagrindinė tarptautinio verslo ateities tyrimų kryptis.


Reikšminiai žodžiai: valdymas, pasitikėjimas, tarptautinės įmonės, JAV ir Pietų Afrikos aljansai.


First Published Online: 10 Feb 2011

Keyword : management, trust, IJVs, U.S.-South Africa alliances

How to Cite
Akande, W. A., Adetoun, B. E., Tserere, M. M., Adewuyi, M. F., & Akande, E. T. (2010). Should we put locals in charge? Managing relationships within prospective us – South African joint ventures. Journal of Business Economics and Management, 11(4), 550-575. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.27
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
428
PDF Downloads
219
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.