Share:


Research of horizontal movements of the Earth crust by applying the programme Ansys

    Algimantas Zakarevičius Affiliation
    ; Arminas Stanionis Affiliation

Abstract

The programme Ansys was applied to model the horizontal movements and the change of tectonic stresses of the Earth crust according to the data of geodetic measuring by the finite element method. Experimental studies were carried out in the territory of the geodynamic polygon of the Ignalina Nuclear Power Plant. The detailed results of parameters of horizontal deformations have been obtained; the new indices of tectonic stress increases - the most important stress increases were calculated and their directions established. On the basis of the study results and their analysis, the conclusion was drawn that the programme Ansys may be applied to model horizontal movements of the Earth crust. The merit of application of this programme, in comparison with usual widely-applied methods of geodetic researches, is not only that it is possible to detail the dispersion of the Earth crust deformations, but also to obtain a new information about the change of tectonic stresses.

Article in Lithuanian.

Žemės plutos horizontaliųjų judesių tyrimas Ansys programa

Santrauka. Žemės plutos horizontaliesiems judesiams ir tektoninių įtampų kaitai modeliuoti pagal geodezinių matavimų duomenis baigtinių elementų metodu taikyta Ansys programa. Eksperimentiniai tyrimai atlikti Ignalinos atominės elektrinės geodinaminio poligono teritorijoje. Gauti detalūs horizontaliųjų deformacijų parametrai bei apskaičiuoti nauji tektoninių įtampų prieaugių rodikliai – svarbiausieji įtempimų prieaugiai, nustatytos jų kryptys. Remiantis tyrimo rezultatais bei jų analizės duomenimis, daroma išvada, kad horizontaliesiems Žemės plutos judesiams modeliuoti gali būti taikoma Ansys programa. Šios programos taikymo privalumas, palyginti su įprastiniais plačiai taikomais geodezinių tyrimų būdais, yra ne tik tai, kad galima detalizuoti Žemės plutos deformacijų sklaidą, bet ir gauti naujos informacijos apie tektoninių įtampų kaitą.

Raktažodžiai: baigtinių elementų metodas, GPS, geodinaminiai procesai, tektoninės įtampos, Žemės plutos deformacijos.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : finite element method, GPS, geodynamic processes, tectonic voltages, Deformation of the Earth's crust

How to Cite
Zakarevičius, A., & Stanionis, A. (2012). Research of horizontal movements of the Earth crust by applying the programme Ansys . Geodesy and Cartography, 31(1), 3-11. https://doi.org/10.3846/13921541.2005.9636657
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
350
PDF Downloads
193
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.