An, Shi, Xiaowei Hu, and Jian Wang. 2014. “A Cumulative Prospect Theory Approach to Car Owner Mode Choice Behaviour Prediction”. Transport 29 (4):386–394. https://doi.org/10.3846/16484142.2014.983161.