Zhu, Tao, Shoune Xiao, Guangwu Yang, Weihua Ma, and Zhixin Zhang. 2014. “An Inverse Dynamics Method for Railway Vehicle Systems”. Transport 29 (1):107–114. https://doi.org/10.3846/16484142.2013.789979.