Yin, Guodong, Jianghu Li, Xianjian Jin, Chentong Bian, and Nan Chen. 2015. “Integration of Motion Planning and Model-Predictive-Control-Based Control System for Autonomous Electric Vehicles”. Transport 30 (3):353–360. https://doi.org/10.3846/16484142.2015.1089322.