Čiegis, Raimondas. 1998. “On the Aposteriori Error Estimates for finite‐element Solutions”. Mathematical Modelling and Analysis 3 (1):33-44. https://doi.org/10.3846/13926292.1998.9637084.