(1)
Popova, L.; Gromyko, G.; Tabakova, S. Numerical Modelling of Free Thin Film Dynamics. MMA 2003, 8, 51-62.