Share:


Modelling of quasi‐Cherenkov electron beam instability in periodical structures

    K. Batrakov Affiliation
    ; S. Sytova Affiliation

Abstract


Nonlinear stage of quasi‐Cherenkov instability of electron beam under conditions of two‐ and three‐dimensional distributed feedback is simulated. The scheme of distributed feedback with two strong coupled waves is considered. Mathematical model of quasi‐Cherenkov electron beam instability is proposed. Numerical method to solve the nonlinear integro‐differential system, describing such instability, is worked out. Results of numerical experiments are discussed.


Kvazi-Cerenkovo elektroninio spindulio nestabilumo modeliavimas periodinėse struktūrose


Santrauka. Modeliuojama elektronų spindulio kvazi‐Cherenkovo nestabilumo netiesinė fazė su dvimačio ir trimačio paskirstytojo grįžtamojo ryšio sąlyga. Nagrinėjama schema su grįžtamuoju ryšiu su dviem susietomis stipriomis bangomis. Pateiktas kvazi‐Cherenkovo elektroninio spindulio nestabilumo matematinis modelis. Pasiūlytas veiksmingas skaitinis algoritmas, skirtas netiesinėms integro‐diferencialinėms lygčių sistemoms su tokio tipo nestabilumu, spręsti. Apžvelgti skaitinio eksperimento rezultai.First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : quasi‐Cherenkov instability, numerical modelling, nonlinear integro‐differential System

How to Cite
Batrakov, K., & Sytova, S. (2004). Modelling of quasi‐Cherenkov electron beam instability in periodical structures. Mathematical Modelling and Analysis, 9(1), 1-8. https://doi.org/10.3846/13926292.2004.9637237
Published in Issue
Mar 31, 2004
Abstract Views
362
PDF Downloads
176
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.