Mitkevičius, R., Zagadskij, V. and Šatkovskis, E. (2012) “Control over the performance of monocrystalline silicon solar cells referring to the porous silicon layer”, Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(6), pp. 91-94. doi: 10.3846/mla.2011.120.