Amiri, O. (2015) “Urban waterfronts as a deserted heritage. Gubin-Guben case study”, Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(1), pp. 20-29. doi: 10.3846/mla.2015.727.