Pomarnacki, Raimondas. 2010. “Parallel System for Analysis of Meander Delay Line”. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania 2 (1):112-16. https://doi.org/10.3846/mla.2010.025.