(1)
Rokicki, J. Survey of Skeletonization Methods. MLA 2010, 2, 19-22.