[1]
Mitkevičius, R., Zagadskij, V. and Šatkovskis, E. 2012. Control over the performance of monocrystalline silicon solar cells referring to the porous silicon layer. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania. 3, 6 (Jan. 2012), 91-94. DOI:https://doi.org/10.3846/mla.2011.120.