[1]
Amiri, O. 2015. Urban waterfronts as a deserted heritage. Gubin-Guben case study. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania. 7, 1 (May 2015), 20-29. DOI:https://doi.org/10.3846/mla.2015.727.