[1]
R. L. Idzelis, V. Kesminas, G. Svecevičius, and V. Misius, “Accumulation of heavy metals (Cu, Zn, Ni, Cr, Pb, Cd) in tissues of perch (Perca fluviatilis L.) and roach Rutilus rutilus (L.) under experimental conditions”, JEELM, vol. 16, no. 4, pp. 205-212, Dec. 2008.