Wang, Deyong, Lu Lu, Jiping Zhu, Jiajie Yao, Yunlong Wang, and Guangxuan Liao. 2016. “Study on Correlation Between Fire Fighting Time and Fire Loss in Urban Building Based on Statistical Data”. Journal of Civil Engineering and Management 22 (7):874-81. https://doi.org/10.3846/13923730.2014.914101.