Yu, Feng, Chaochao Feng, Shilong Wang, Wei Huang, Yuan Fang, and Shuangshuang Bu. 2021. “Mechanical Performance of Recycled Aggregate Self-Consolidating Concrete Column”. Journal of Civil Engineering and Management 27 (3):188-202. https://doi.org/10.3846/jcem.2021.14117.