Share:


Maintenance strategy selection using AHP and COPRAS under fuzzy environment / Priežiūros strategijos parinkimas taikant AHP ir COPRAS metodus neapibrėžtose situacijose

    Mohammad Majid Fouladgar Affiliation
    ; Abdolreza Yazdani-Chamzini Affiliation
    ; Ali Lashgari Affiliation
    ; Edmundas Kazimieras Zavadskas Affiliation
    ; Zenonas Turskis Affiliation

Abstract

Asset management, as a systematic process of operating, maintaining, and upgrading physical assets, is an important element of decision-making in heavy equipment management and operation. Maintenance strategy selection plays a significant role in mining design. However, the nature of maintenance strategy selection is a complex multi-criteria decision making (MCDM) problem including both tangible and intangible parameters which are often in conflicting with each other. As well as when decision makers are uncertain in determining and defining the ratings and the weights of alternatives and criteria respectively, fuzzy theory provides an appropriate tool to handle the existing uncertainties. In this paper, a new fuzzy MCDM method based on the concepts of COPRAS (COmplex PRoportional ASsessment) and AHP (Analytical Hierarchy Process) was proposed to evaluate the feasible maintenance strategy. The linguistic terms are employed to assess the ratings and weights. Fuzzy AHP is utilized to calculate the weights of the evaluation criteria; then, the rankings of alternatives are computed based on fuzzy sets theory and COPRAS. A real world case study is presented to illustrate a potential application of the proposed model.


Santrauka


Turto valdymas, kaip sistemingas veiklos procesas materialiajam turtui palaikyti ir atnaujinti, yra svarbus sprendimų priėmimo sandas, reikalingas sunkiajai įrangai valdyti ir naudoti. Pasirinkti priežiūros strategiją yra ypač svarbu projektuojant kasybą. Tačiau techninės priežiūros strategijos parinkimo pobūdis yra sudėtingas daugiatikslio sprendimų priėmimo (MCDM) uždavinys, apimantis tiek materialius, tiek nematerialius aspektus, tarpusavyje dažnai prieštaraujančius. Kai sprendimų priėmėjui kyla neaiškumų nustatant ir apibrėžiant rodiklių vertes ir svorius, neraiškiųjų aibių teorija yra tinkama priemonė esamam neapibrėžtumui aprašyti. Straipsnyje pateikiamas naujas neraiškusis MCDM būdas, pagrįstas COPRAS (kompleksinio proporcingo projektų įvertinimo) ir AHP (analitinio hierarchijų proceso) metodais, tikslingoms nekilnojamojo turto palaikymo strategijoms įvertinti. Rodiklių vertės ir svoriai yra apibrėžti lingvistinėmis sąvokomis. Neraiškusis AHP taikomas vertinimo rodiklių svoriams apskaičiuoti. Paskui alternatyvų rangai nustatyti taikant neraiškiųjų aibių teoriją ir COPRAS metodą. Naujai pasiūlytas modelis pritaikytas realiam uždaviniui spręsti.

Keyword : COPRAS, Fuzzy set theory, Selection, AHP, Maintenance strategy

How to Cite
Fouladgar, M. M., Yazdani-Chamzini, A., Lashgari, A., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2012). Maintenance strategy selection using AHP and COPRAS under fuzzy environment / Priežiūros strategijos parinkimas taikant AHP ir COPRAS metodus neapibrėžtose situacijose. International Journal of Strategic Property Management, 16(1), 85-104. https://doi.org/10.3846/1648715X.2012.666657
Published in Issue
Apr 12, 2012
Abstract Views
783
PDF Downloads
725