PATRAKEYEV, I.; ZIBOROV, V.; MIKHNO, O. Estimation of metabolic flows of urban environment based on fuzzy expert knowledge. Geodesy and Cartography, v. 46, n. 1, p. 8-16, 3 Apr. 2020.