(1)
Patrakeyev, I.; Ziborov, V.; Mikhno, O. Estimation of Metabolic Flows of Urban Environment Based on Fuzzy Expert Knowledge. GAC 2020, 46, 8-16.