Share:


Land cadastre development in Ukraine: issues to be addressed

    Andriy Popov   Affiliation

Abstract

Cadastral information is a key component for many land use functions and a core to the effective land markets, land use and sustainable development. These applications require up-to-date, reliable and complete data. This paper focuses on one aspect of land cadastre – identification of the objects of the cadastre. The characteristics and development of the existing cadastral system are discussed. We follow an empirical approach and propose an overview how and in what form the objects of state land cadastre are identified and registered in Ukraine. The paper analyses the problems associated with the plurality of the land cadastre objects. It is proposed to remove the registration numbers of the state land cadastre objects and new cadastral numbers of the land parcel from the legislation and return the legalization of the old cadastral number of the land parcel. The paper also underlines the necessity to consider the land parcel as a single object of the state land cadastre. Finally, it is proposed that the cadastral number of restrictions in the use of the land parcel will be an immense advantage in land registration and in visualisation the restrictions on the public cadastral map of Ukraine.

Keyword : land cadastre, land parcel, land registration, cadastral number, registration number, object, restriction

How to Cite
Popov, A. (2019). Land cadastre development in Ukraine: issues to be addressed. Geodesy and Cartography, 45(3), 126-136. https://doi.org/10.3846/gac.2019.7121
Published in Issue
Oct 25, 2019
Abstract Views
2271
PDF Downloads
392
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Baranovskyi, V. D., Karpinskyi, Yu. O. (Ed.), & Liashchenko, A. A. (2009). Topohrafo-heodezychne ta kartohrafichne za bezpechennia vedennia derzhavnoho zemelnoho kadastru. Vyznachennia ploshch terytorii. Kyiv: Naukovo-doslidnyi instytut heodezii i kartohrafii (in Ukrainian).

Bogaerts, T., & Zevenbergen, J. (2001). Cadastral systems-alternatives. Computers, Environment and Urban Systems, 25, 325337. https://doi.org/10.1016/S0198-9715(00)00051-X

Constitution of Ukraine. (1996). Retrieved from http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian).

Gosudarstvennyj komitet SSSR po standartam (1989). Zemli. Terminy ta vyznachennia HOST 26640-85 (ST SEV 4472-84): Derzhavnyi standart. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v3453400-85 (expired on 13.03.2017) (in Ukrainian).

Dutchyn, M., Hera, O., & Syrotynska, I. (2013). Do pytannia tochnosti vyznachennia koordynat mezhovykh znakiv zemelnykh dilianok pry kadastrovykh znimanniakh. Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia, 77, 85-88 (in Ukrainian).

Enemark, S., Williamson, I., & Wallace, J. (2005). Building modern land administration systems in developed economies. Journal of Spatial Science, 50, 51-68. https://doi.org/10.1080/14498596.2005.9635049

Fedorovych, V. (2015). Pravove zabezpechennia vstanovlennia (zminy) mezh naselenykh punktiv v Ukraini: problemy ta shliakhy yikhnoho vyrishennia. Visnyk Lvivskoho universytetu, 61, 395-401 (in Ukrainian).

Hermonova, E., & Lymareva, E. (2002). Vlyianye korreliatsyonnykh zavisimostei mezhdu oshybkamy opredelenyia koordynat konturnykh tochek na tochnost’ opredelenyia ploshchadei zemelnykh uchastkov. In Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva (pp. 287-290) (in Russian).

Intergovernmental Committee on Surveying and Mapping. (2014). Cadastre 2034 – Powering Land & Real Property. Cadastral Reform and Innovation for Australia – A National Strategy. Intergovernmental Committee of Surveying and Mapping, Canberra, Australia. Retrieved from https://www.sagi.co.za/documents/AustraliaCadastre_2034_Powering_Land_and_Real_property.pdf

International Federation of Surveyors. (1995). The FIG Statement on the Cadastre. FIG publication No. 11. Retrieved from http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub11/figpub11.asp

Kovalyshyn, O. F., & Kryshenyk, N. I. (2018). Improvement of methodic approaches to formation of legal restrictions while using land parcels in the system of the state land cadastre. Scientific Bulletin of UNFU, 28(4), 78-82 (in Ukrainian). https://doi.org/10.15421/40280414

Kulynych, P. F. (2013). Zemelni dilianky yak obiekt zemelno-reiestratsiinykh pravovidnosyn. Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky, 60, 324-330 (in Ukrainian).

Lisovyi kodeks. (1994). Lisovyi kodeks Ukrainy vid 21.01.1994, No. 3852-XII. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 (in Ukrainian).

Martyn, H. (2017, July 3). Derzhavnyi zemelnyi kadastr: kudy ydemo? Agravery. Retrieved from http://agravery.com/uk/posts/author/show?slug=derzavnij-zemelnij-kadastr-kudijdemo (in Ukrainian).

Medyns’ka, N. (2017, March 6). Nova systema heodezychnykh koordynat: hariacha profesiina dyskusiia na fakulteti zemlevporiadkuvannia. Retrieved from https://nubip.edu.ua/ node/29800 (in Ukrainian).

Miroshnychenko, A. M. (2013). Zemelne pravo Ukrainy (3rd ed.). Kyiv: Alerta (in Ukrainian).

Perovych, I. L. (2017). Kadastr v systemi administruvannia zemelnymy resursamy: teoriia i praktyka (Doctoral dissertation). Kyivskyi natsionalnyi universytet budivnytstva i arkhitektury, Kyiv, Ukraina (in Ukrainian).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2001). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro rehionalni kadastry pryrodnykh resursiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.12.2001, No. 1781. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1781-2001-%D0%BF (in Ukrainian).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2006). Pro zatverdzhennia Poriadku funktsionuvannia natsionalnoi systemy otsinky antropohennykh vykydiv ta absorbtsii parnykovykh haziv, yaki ne rehuliuiutsia Monrealskym protokolom pro rechovyny, shcho ruinuiut ozonovyi shar: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.04.2006, No. 554. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-2006-%D0%BF (in Ukrainian).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2010). Pro zatverdzhennia Tymchasovoho poriadku prysvoiennia kadastrovoho nomera zemelnii diliantsi: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.08.2010, No. 749. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/749-2010-%D0%BF (in Ukrainian).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2012). Pro zatverdzhennia Poriadku vedennia Derzhavnoho zemelnoho kadastru: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.10.2012, No. 1051. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-п (in Ukrainian).

StateGeoCadastre. (2017). Pidsumky roku: Kliuchovi pokaznyky diialnosti Derzhheokadastru. Retrieved from http://land.gov.ua/pidsumky-roku-kliuchovi-pokaznyky-diialnosti-derzhheokadastru/ (in Ukrainian).

Taratula, R. B. (2016). Rol derzhavnoho zemelnoho kadastru v informatsiinomu zabezpechenni systemy upravlinnia zemelnymy resursamy. Zbalansovane pryrodokorystuvannia, 1, 146-149 (in Ukrainian).

Trehub, M. V. (2014). Formuvannia prostorovoi informatsii dlia derzhavnoho zemelnoho kadastru. Dnipropetrovs’k: Natsionalnyi hirnychyi universytet (in Ukrainian).

Tretiak, A. M. (2012). Problemy rozvytku derzhavnoho zemelnoho kadastru v Ukraini yak systemy fiksatsii zemelnykh aktyviv. Zemleustrii, kadastr i monitorynh zemel, 1-2, 28-35 (in Ukrainian).

UNECE (2005). Land Administration in the UNECE Region: Development trends and main principles. Retrieved from: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/landadmin.devt.trends.e.pdf

Van der Molen, P. (2002). The dynamic aspect of land administration: An often-forgotten component in system design. Computers, Environment and Urban Systems, 26, 361-381. https://doi.org/10.1016/S0198-9715(02)00009-1

Verkhovna Rada Ukrainy. (1992). Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.06.1992, No. 2456-XII. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. (1995). Pro povodzhennia z radioaktyvnymy vidkhodamy: Zakon Ukrainy vid 30.06.1995, No. 255/95-BP. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255/95-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. (1999). Pro roslynnyi svit: Zakon Ukrainy vid 09.04.2001, No. 591-XIV. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-14 (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. (2000). Pro kurorty: Zakon Ukrainy vid 05.10.2000, No. 2026-III. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14 (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. (2001). Pro tvarynnyi svit: Zakon Ukrainy vid 13.12.2001, No. 2894-III. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14 (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. (2003). Pro okhoronu zemel: Zakon Ukrainy vid 19.06.2003, No. 962-IV. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/962-15 (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. (2004a). Pro derzhavnu reiestratsiiu rechovykh prav na nerukhome maino ta yikh obtiazhen: Zakon Ukrainy vid 01.07.2004, No. 1952-IV. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15 (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. (2004b). Pro nadra: Zakon Ukrainy vid 27.07.2004, No. 132/94-BP. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. (2011a). Pro Derzhavnyi zemelnyi kadastr: Zakon Ukrainy vid 07.07.2011, No. 3613-VI. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17 (in Ukrainian).

Verkhovna Rada Ukrainy. (2011b). Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti: Zakon Ukrainy vid 17.02.2011, No. 3038-VI. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 (in Ukrainian).

Vodnyi kodeks. (1995). Vodnyi kodeks Ukrainy vid 06.06.1995, No. 213/95-BP. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian).

Zemelnyi kodeks. (2001). Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 25.10.2001, No. 2768–III. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (in Ukrainian).