Share:


Automation of normative money value of lands of settlements with the use of geoinformation technologies

    Roman Shulgan   Affiliation
    ; Oleksandr Yanchuk   Affiliation
    ; Yuriy Panchuk Affiliation
    ; Dmytro Serilko   Affiliation

Abstract

In this paper, the constituent elements of geoinformation support for the normative monetary valuation of the lands of settlements has been considered. A set of geospatial data necessary for land value of settlements at each of its stages has been formed. A method of economic and planning zoning based on the theory of fuzzy sets is proposed, namely the method of arranging objects according to a set of features, which allows applying real values of evaluation indicators and calculating their integral values. The algorithm of automated zoning with the use of GIS tools has been considered. Based on the proposed set of geospatial data, an ArcGIS tool was created using the Model Builder application, which allows you to determine the normative money value of a separate land plot and generate a report.

Keyword : normative money value, lands of settlements, GIS, economic and planning zones

How to Cite
Shulgan, R., Yanchuk, O., Panchuk, Y., & Serilko, D. (2023). Automation of normative money value of lands of settlements with the use of geoinformation technologies. Geodesy and Cartography, 49(2), 116–124. https://doi.org/10.3846/gac.2023.17626
Published in Issue
Jul 5, 2023
Abstract Views
192
PDF Downloads
203
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

ArcGIS tutorials. (n.d.). Retrieved September 05, 2022, from https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/main/get-started/arcgis-tutorials.htm

Dekhtiarenko, Y. F., Lykhohrud, M. H., Mantsevych, Y. M., & Palekha, Y. M. (2007). Metodychni osnovy hroshovoi otsinky zemel v Ukraini. Profi (in Ukrainian).

Kryvobokov, M. H. (2005). Formalizatsiia otsinochnoho zonuvannia miskykh zemel z zastosuvanniam HIS-modeli: avtoref. dys. kand. tekhn. nauk. KNUBA (in Ukrainian).

Liashchenko, A. A., Kravchenko, Y. V., & Horkovchuk, D. V. (2014). Heoinformatsiine modeliuvannia vplyvu lokalnykh faktoriv na normatyvnu hroshovu otsinku zemelnykh dilianok v naselenykh punktakh. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, 53, 310–319 (in Ukrainian).

Patychenko, O. M. (2013). Tematychni karty v normatyvnii hroshovii otsintsi zemel naselenykh punktiv. Chasopys kartohrafii: Zbirnyk naukovykh prats, 9, 16–32 (in Ukrainian).

Pro Metodyku normatyvnoi hroshovoi otsinky zemel naselenykh punktiv. Postanova KMU. (1995). (in Ukrainian). Retrieved September 15, 2021, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-95-%D0%BF

Pro otsinku zemel: Zakon Ukrainy. (2004). (in Ukrainian). Retrieved August 20, 2022, from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15

Pro zatverdzhennia Derzhavnykh sanitarnykh pravyl planuvannia ta zabudovy naselenykh punktiv. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy (1996). (in Ukrainian). Retrieved October 15, 2021, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96#Text

Pro zatverdzhennia Poriadku normatyvnoi hroshovoi otsinky zemel naselenykh punktiv: Nakaz Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy. (2016). (in Ukrainian). Retrieved June 12, 2022, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1647-16

Shypulin, V. D., Palekha, Y. M., & Shterndok, E. S. (2015). HIS-tekhnolohii v otsintsi zemli ta nerukhomoho maina. KhNUMH im. O. M. Beketova (in Ukrainian).

Shypulin, V. D., & Shterndok, E. S. (2017). Heoinformatsiine zabezpechennia intehralnoi otsinky prostorovykh faktoriv zemel mehapolisa. Zb. naukovykh prats Ukrainskoho derzhavnoho universytetu zaliznychnoho transport, 169, 183–190 (in Ukrainian).

Siavavko, M., & Rybytska, O. (2000). Matematychne modeliuvannia za umov nevyznachenosti. Ukrainski tekhnolohii (in Ukrainian).