Share:


Application of geoinformation systems when modelling the use of derelict buildings

    Jurgita Antuchevičienė Affiliation

Abstract

The facilities of geographical information systems (GIS) technologies for spatial decision-making were explored and adjusted to the problem of sustainable revitalisation of derelict buildings. The model for preparation of initial data with GIS technologies for further analysis and calculations applying multi-attribute decision making (MADM) techniques was proposed. Structure of a personal geodatabase of unused buildings was suggested and an example was implemented. Some data layers of sustainability indicators of a country were prepared and possibilities of data analysing and manipulation introduced. A simplified example of applying GIS and TOPSIS method (Technique for the Order Preference by Similarity to Ideal Solution) was presented when modelling the rational use of derelict buildings in Lithuanian rural areas.

Article in Lithuanian

Apleistų pastatų racionalaus naudojimo modeliavimas taikant geoinformacines sistemas

Santrauka. Priimant erdvinius sprendimus geografinių informacinių sistemų (GIS) galimybės taikomos apleistų pastatų racionalaus naudojimo problemoms aplinkos ir visuomenės darnos požiūriu spręsti. Pasiūlytas pradinių duomenų parengimo ir jų taikymo skaičiavimams daugiatiksliais sprendimų priėmimo (Multi-attribute Decision Making – MADM) metodais modelis. Pateikta apleistų pastatų duomenų bazės struktūra ir parengtas šios bazės pildymo duomenimis apie nenaudojamus Lietuvos kaimo statinius pavyzdys. Sudaryti darnią ūkio plėtrą šalyje nusakančių socialinių, ekonominių ir aplinkos rodiklių sluoksniai. Numatytos duomenų analizės galimybės. Pateiktas GIS ir daugiatikslio sprendimų priėmimo metodo TOPSIS (Technique for the Order Preference by Similarity to Ideal Solution) integravimo racionaliam apleistų pastatų Lietuvos kaimo vietovėse naudojimui modeliuoti pavyzdys.

Raktažodžiai: geografinės informacinės sistemos (GIS), daugiatiksliai sprendimų priėmimo metodai (MADM), arčiausiojo priartėjimo prie idealiojo taško metodas (TOPSIS), apleistieji pastatai, darni plėtra, alternatyvų prioritetų nustatymas.

Keyword : Geographic Information Systems (GIS), multi-purpose decision-making methods (MADM), closest approach to ideal point method (TOPSIS), abandoned buildings, sustainable development, setting alternative priorities

How to Cite
Antuchevičienė, J. (2012). Application of geoinformation systems when modelling the use of derelict buildings. Geodesy and Cartography, 31(4), 129-133. https://doi.org/10.3846/13921541.2005.9636678
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
219
PDF Downloads
218
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.