Share:


Standardisation of large-scale geodata sets

    Žilvinas Stankevičius Affiliation
    ; Eimuntas Paršeliūnas Affiliation

Abstract

The problems of the standardisation of large-scale geo-data sets are analysed in the paper. Since 1990, in Lithuania geographical information systems (GIS) have been introduced in many spheres. Large-scale topographical-engineering digital maps (DM) create the basis of GIS, which are used for making cadastre, for urban and engineering infrastructure solutions. They are made according to the results of geodetic field measurements or applying large-scale aero-images. European standards regulate the conception of geographical data gathering. Today it is very important to unify different national and local specifications, which are used to form topographical sets. It is important to prioritise the renewal of topographical data at the national rather than local level, to determine types of themes and features. Quality management principles must be determined at the local level for results corresponding to the requirements. Large-scale digital topographical data sets become necessary not only for the traditional users, such as communication engineers or planners, but also for emergency agencies, telecommunication, transport enterprises, municipalities, environmental institutions. It is necessary to adjust the content of a large-scale digital map feature catalogue with all interested organisations and to determine the possible local final requirements.

Article in Lithuanian

Stambiojo mastelio geoinformacinių duomenų rinkinių standartizavimas

Santrauka. Nagrinėjamos stambiojo mastelio geoinformacinių duomenų rinkinių standartizavimo problemos. Lietuvoje nuo 1990 m. įvairiose veiklos srityse pradėtos diegti geografinės informacinės sistemos (toliau – GIS). GIS pagrindas – skaitmeniniai žemėlapiai (toliau – SŽ). GIS, sudaromos kadastro, urbanistinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros uždaviniams spręsti, pagrindas yra stambiojo mastelio topografiniai-inžineriniai skaitmeniniai žemėlapiai. Stambiojo mastelio SŽ formuojami pagal geodezinių matavimų rezultatus arba pagal stambiojo mastelio aeronuotraukas. Sudarant ir kaupiant stambiojo mastelio SŽ duomenų bazėse, kyla daug problemų: geoobjektų vienareikšmio interpretavimo ir kodavimo, pildant SŽ duomenų bazes vietovės objektų atitikmenimis – geoobjektais; optimalaus geoobjektų kiekio, būtino visiems SŽ vartotojams, formuojant SŽ; SŽ duomenų perdavimo suformavus SŽ ir pateikiant jį į vieną duomenų bazę. Šios problemos kol kas nėra išspręstos. Nacionaliniai standartai turi apimti mažiausiai du lygmenis: nacionalinį, kurio pagrindu gali būti sudaromi europinio lygmens topografinių duomenų rinkiniai, ir lokalųjį, kurio pagrindu gali būti atnaujinami nacionalinio lygmens topografinių duomenų rinkiniai. Dėl topografiniams rinkiniams formuoti taikomų technologijų svarbu suderinti skirtingas nacionalinio ir lokaliojo lygmenų specifikacijas. Taip pat svarbu suteikti nacionalinio lygmens topografinių duomenų rinkinių atnaujinimo prioritetą lokaliajam lygmeniui, nustatyti temų ir objektų tipus. Būtini lokaliojo lygmens kokybės valdymo principai, kad rezultatai atitiktų reikalavimus.

Raktažodžiai: stambiojo mastelio geoduomenų rinkinys, topografinis standartas, geografinė informacinė sistema.

Keyword : a large-scale geodata set, topographic standard, geographic information system

How to Cite
Stankevičius, Žilvinas, & Paršeliūnas, E. (2012). Standardisation of large-scale geodata sets. Geodesy and Cartography, 31(4), 122-128. https://doi.org/10.3846/13921541.2005.9636677
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
190
PDF Downloads
155
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.