Share:


Links with sedimentary cover features of present Earth crust movements in Lithuanian seashore territory

    Algimantas  Zakarevičius Affiliation
    ; Rūta  Puzienė Affiliation

Abstract

This work presents the relationships between the measured present Earth crust movement and sedimentary cover feature indexes with the help of correlation and regressive analysis method. Indexes having the biggest impact on investigated nature processes have been distinguished while applying the incremental regression analysis. The research of correlative analysis coeffi cient‘s dependence on general correlative space has been performed. Forecast patterns of vertical Earth surface movement have been created and compared with the present ones with the help of regressive analysis method.


Article in Lithuanian


Dabartinių žemės plutos judesių Lietuvos pajūrio teritorijoje sąsajos su nuosėdinės dangos savybėmis


Santrauka. Koreliacinės ir regresinės analizės metodais išnagrinėta išmatuotųjų dabartinių vertikaliųjų Žemės plutos judesių bei nuosėdinės dangos savybių sąsajos. Taikant atvirkštinės žingsninės regresijos analizę išskirti reikšmingiausieji tiriamų gamtinių procesų rodikliai. Atliktas koreliacinės analizės koeficientų priklausomybės bendrai koreliacinei erdvei tyrimas. Sudaryti bei su esamais palyginti regresinės analizės metodu prognozuojamų vertikaliųjų Žemės paviršiaus judesių modeliai.


Reikšminiai žodžiai: vertikalieji Žemės plutos judesiai, teritorijos geologinė charakteristika, tiesinė regresinė analizė, žingsninė regresinė analizė, prognozuojamieji Žemės plutos judesiai.

Keyword : vertical movements of the Earth's crust, geological characteristics of the territory, linear regression analysis, step by step regression analysis, predicted movements of the Earth's crust

How to Cite
Zakarevičius, A., & Puzienė, R. (2019). Links with sedimentary cover features of present Earth crust movements in Lithuanian seashore territory. Geodesy and Cartography, 34(1), 23-28. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2008.34.23-28
Published in Issue
Jul 19, 2019
Abstract Views
165
PDF Downloads
92
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.