Share:


The application of GPS numerical methods in the analysis of electrocardiograms

    Jonas Skeivalas Affiliation
    ; Romualdas Kizlaitis Affiliation

Abstract

Fluctuation of standard derivation of electrocardiograms and its parameters of measurements values in a virtual space and time are analysed. For this research the correlation analysis of derivations, using principles of the theory of covariations functions was used. By а virtual coordinate system for derivation analysis, the derivation of inter-covariations of intensities vectors of power of electric field as suitable derivations components resultant in the scale of time was defined. For the calculations the GPS method for analysis of derivation of the Earth’s ionosphere situation was used.


Article in Lithuanian.


GPS skaitinių metodų taikymas  elektrokardiogramų analizei


Santrauka. Analizuojama elektrokardiogramų standartinių derivacijų ir jų parametrų, gautų išmatavus, kaita virtualioje erdvėje bei laike. Tyrimams taikyta derivacijų koreliacinė analizė, remiantis kovariacinių funkcijų teorijos principais. Derivacijų analizei taikant virtualiųjų koordinačių sistemą, nustatyta elektrinio lauko jėgos intensyvumo vektorių, kaip atitinkamų derivacijų komponentų atstojamųjų, tarpusavio kovariacijų kaita laiko skalėje. Atliekant skaičiavimus taikyta globalinės padėties nustatymo sistemos (GPS) metodika Žemės jonosferos kaitos būklei analizuoti.


Reikšminiai žodžiai: elektrokardiograma, kovariacija, virtualiųjų koordinačių sistema.


First published online: 03 Aug 2012

Keyword : electrocardiogram, covariance, virtual coordinate system

How to Cite
Skeivalas, J., & Kizlaitis, R. (2012). The application of GPS numerical methods in the analysis of electrocardiograms. Geodesy and Cartography, 34(4), 127-133. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2008.34.127-133
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
248
PDF Downloads
142
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.