Sineglazov, Victor, Elena Chumachenko, and Vladyslav Gorbatyuk. 2013. “An Algorithm for Solving the Problem of Forecasting”. Aviation 17 (1):9-13. https://doi.org/10.3846/16487788.2013.777219.