(1)
Sineglazov, V.; Chumachenko, E.; Gorbatyuk, V. An Algorithm for Solving the Problem of Forecasting. Aviation 2013, 17, 9-13.